Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webináře EM simulace a návrh elektronických systémů

Pondělí, 08 Březen 2021 12:56

Tags: Advanced Engineering | Altair | Elektronické systémy | Letectví | Webináře

AE Altair-webinare-2111Při­jmě­te po­zvá­ní k webi­ná­řo­vé­mu cyklu vě­no­va­né­mu pro­ble­ma­ti­ce ná­vr­hu a op­ti­ma­li­za­ce elek­tro­nic­kých sys­té­mů v le­tec­tví a obran­ném prů­mys­lu. Bude se vě­no­vat ná­vr­hu antén a ra­da­ro­vých sys­té­mů, op­ti­ma­li­za­cím, zá­stav­bě do le­tou­nu či vo­zi­dla, elek­tro­mag­ne­tic­ké kom­pa­ti­bi­li­tě a dal­ším té­ma­tům.

Série 7 bez­plat­ných webi­ná­řů pro všech­ny zá­jem­ce o stra­te­gie, po­stu­py a tech­no­lo­gie pro vývoj ra­da­ro­vých a dal­ších elek­tro­nic­kých sys­té­mů v le­tec­tví a obran­ném prů­mys­lu za­čí­ná v úterý 9. břez­na 2021 od 15:00 hodin.

Za­re­gis­truj­te se a sle­duj­te živě nebo ze zá­zna­mu!

Webi­ná­ře se ko­na­jí jed­nou mě­síč­ně, shod­ně vždy v úterý od 15 hod. První za­čí­ná již 9. břez­na 2021. Za­re­gis­truj­te se na celý cyk­lus nebo si vy­ber­te té­ma­ta, která vás za­jí­ma­jí nej­ví­ce.

  9. břez­na | Op­ti­mi­zing An­ten­na In­stalled Per­for­man­ce
13. dubna | Large Plat­form Co-site In­ter­fe­ren­ce Mi­ti­gati­on
11. květ­na | Com­plex Ra­do­me Electro­mag­ne­tics Si­mu­lati­on in Mi­nu­tes
  8. červ­na | RCS and Scat­te­ring Si­mu­lati­on for Radar Sys­tems
  6. čer­ven­ce | De­sig­ning for Electro­mag­ne­tic Ra­di­ati­on Ha­zards Com­pli­an­ce
  3. srpna | Radar and Radio Sys­tems Co­ve­rage Op­ti­mi­zati­on
14. září | Rapid De­sign and Op­ti­mi­zati­on of RF De­vi­ces

Vzdě­lá­va­cí cyk­lus je určen tech­nic­kým ma­na­že­rům, vý­vo­jo­vým in­že­ný­rům, spe­ci­a­lis­tům i zá­stup­cům z pro­vo­zu. Náplň jed­not­li­vých webi­ná­řů na­lez­ne­te na web.altair.com/esd-webinar-series-emea.

 

Vice info

 


Mohlo by vás zajímat: