Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Technologický webinář GOM Metal Forming

Čtvrtek, 11 Březen 2021 02:22

Tags: GOM | MCAE Systems | Metrologie | Tváření kovů | Webináře

Webinar GOM-2111Prů­mys­lo­vé od­vět­ví za­bý­va­jí­cí se zpra­co­vá­ním oceli a kovů za­jiš­ťu­je ino­va­tiv­ní vý­rob­ky pro ši­ro­kou škálu nej­růz­něj­ších apli­ka­cí. Spo­leč­nost GOM, která sta­no­vu­je me­zi­ná­rod­ní stan­dar­dy op­tic­ké me­t­ro­lo­gie, po­řá­dá ve spo­lu­prá­ci s MCAE Sys­tems 30. a 31. břez­na 2021 od 9:30 hodin bez­plat­ný on-line webi­nář z ob­las­ti tvá­ře­ní kovů.

Po­znej­te vše­stran­nost op­tic­ké me­t­ro­lo­gie

Ve čtyřech krát­kých pre­zen­ta­cích uvi­dí­te, jak úvod do op­tic­ké me­t­ro­lo­gie, tak po­kro­či­lé apli­ka­ce, jako je na­pří­klad kon­t­ro­la sé­ri­o­vé vý­ro­by, iden­ti­fi­ka­ce po­vr­cho­vých vad apod.

Vý­ho­dy a pří­no­sy 3D me­t­ro­lo­gie v pro­ce­sech tvá­ře­ní kovů

Přes­ná prů­mys­lo­vá 3D me­t­ro­lo­gie pod­po­ru­je a urych­lu­je téměř všech­ny fáze tech­no­lo­gic­ké­ho pro­ce­su vý­ro­by při tvá­ře­ní kovů, od mě­ře­ní ma­te­ri­á­lo­vých vlast­nos­tí až po sé­ri­o­vou kon­t­ro­lu kva­li­ty a ana­lý­zu tren­dů.

Za­re­gis­truj­te se na webi­nář a za­jis­tě­te si in­for­ma­ce o vý­ho­dách a pří­no­sech 3D me­t­ro­lo­gie v pro­ce­sech tvá­ře­ní kovů!

Webi­nář GOM Metal For­ming sle­duj­te 30. a 31. břez­na 2021 od 9:30 hodin.

Registrace MCAE

 


Mohlo by vás zajímat: