Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář 3D tisk prototypů i dílů s jemnými detaily

Pátek, 12 Březen 2021 00:38

Tags: 3D tisk | F123 | MCAE Systems | Objet30 V5 | Prototypování | Stratasys | Webináře

MCAE webinar f123-2111Za­jí­má­te se o no­vin­ky ve světě 3D tisku? Po­tře­bu­je­te 3D tis­kár­nu, která šetří čas a pe­ní­ze a je ide­ál­ní pro celý pro­ces pro­to­ty­po­vá­ní, od ově­ře­ní pr­vot­ní­ho kon­cep­tu přes po­sou­ze­ní ná­vr­hu až po funkč­ní tes­to­vá­ní? Je pro vás dů­le­ži­tá ve­li­kost 3D tis­kár­ny? Hle­dá­te nej­vhod­něj­ší ře­še­ní do kan­ce­lář­ské­ho pro­stře­dí?

Pak ne­vá­hej­te a po­dí­vej­te se na bez­plat­ný tři­ce­ti­mi­nu­to­vý webi­nář spo­leč­nos­ti MCAE Sys­tems, kde bu­de­te se­zná­me­ni s kom­plet­ní řadou 3D tis­ká­ren Stra­ta­sys F123 Se­ries (tech­no­lo­gie FDM) a 3D tis­kár­nou Ob­je­t30 V5 (tech­no­lo­gie Po­ly­Jet). Tato za­ří­ze­ní na­vr­že­ná pro kan­ce­lář­ské či škol­ní pro­stře­dí vám za­jis­tí ce­no­vě do­stup­né a pro­duk­tiv­ní pro­to­ty­po­vá­ní.​​​​​​

Jed­no­du­ché jak raz-dva-tři – F123

3D tis­kár­ny Stra­ta­sys F123 Se­ries umožňují prak­tic­ky kaž­dé­mu uži­va­te­li, a to bez ohle­du na zku­še­nos­ti s 3D tis­kem, zho­to­vit přes­né a odol­né pro­to­ty­py z ně­ko­li­ka vo­li­tel­ných ter­mo­plas­tů. Díky je­di­neč­né kom­bi­na­ci kan­ce­lář­ské­ho vy­u­ži­tí, přes­nos­ti, opa­ko­va­tel­nos­ti vý­ro­by a do­stup­nos­ti jsou ide­ál­ním ře­še­ním pro po­tře­by pra­cov­ních sku­pin, které se na pro­to­ty­po­vá­ní po­dí­le­jí.

Za­be­re málo, uspo­ří hodně – Ob­je­t30 V5

3D tis­kár­na Ob­je­t30 na­bí­zí výkon tech­no­lo­gie Po­ly­Jet v za­ří­ze­ní ve­li­kos­ti stol­ní­ho po­čí­ta­če, takže je ide­ál­ní do kan­ce­lá­ře nebo stu­dia. Mů­že­te tak vy­tvá­řet více in­ter­ních pro­to­ty­pů, což vede k úspo­ře času i ná­kla­dů při vašem pod­ni­ká­ní.

Webi­nář 3D tisk pro­to­ty­pů i dílů s jem­ný­mi de­tai­ly rych­le a jed­no­du­še
sle­duj­te 23. břez­na 2021 od 10:00 hodin.

 Registrace MCAE2

 


Mohlo by vás zajímat: