Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

i4 MEETING pro on-line schůzky ve virtuální realitě

Pátek, 19 Březen 2021 18:40

Tags: CAD Schröer | i4 MEETING VR | Platforma | Schůzky

i4 Meeting VR-2112Spo­leč­nost CAD Schroer nově vy­ví­jí plat­for­mu i4 Me­e­ting VR, která umožňuje uži­va­te­lům po celém světě se­tká­vat se na­vzá­jem v in­di­vi­du­ál­ně na­vr­že­ných on-line vir­tu­ál­ních svě­tech. Ino­va­tiv­ní ře­še­ní VR schůz­ky si nyní mů­že­te na­ži­vo vy­zkou­šet před ofi­ci­ál­ním vy­dá­ním. On­-li­ne schůz­ky se již běžně po­u­ží­va­jí v prů­mys­lu i v kaž­do­den­ním ži­vo­tě.

Uži­va­te­lé se se­tká­va­jí na vi­deo­kon­fe­ren­cích, kde dis­ku­tu­jí o pro­jek­tech, pre­zen­tu­jí nebo si jed­no­du­še vyměňují ná­pa­dy. I když jsou ta­ko­vá se­tká­ní po­pu­lár­ní, po­strá­da­jí hlav­ní sou­část kom­plex­ní­ho zá­žit­ku ze schůz­ky. Vi­deo­kon­fe­ren­ce ne­mů­že po­skyt­nout 3D svět, kde se všich­ni účast­ní­ci se­tká­va­jí za úče­lem spo­leč­né­ho zá­žit­ku ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě v plném roz­sa­hu.

On­li­ne schůz­ky ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě se stá­va­jí sku­teč­nos­tí
Díky i4 Me­e­ting byla on-line schůz­ka znovu ob­je­ve­na, aby po­skyt­la sdí­le­ný zá­ži­tek všem účast­ní­kům vir­tu­ál­ní re­a­li­ty (VR). Kromě toho má mo­de­rá­tor mož­nost umís­tit své vlast­ní 3D mo­de­ly do vir­tu­ál­ní­ho světa. Vý­sled­kem je, že i4 Me­e­ting na­bí­zí účast­ní­kům ino­va­tiv­ní a osob­ní se­tká­ní.

Ko­merč­ní VR schůz­ky – za­pů­sob­te na zá­kaz­ní­ky v prů­mys­lu
Při na­vr­ho­vá­ní a vý­vo­ji ře­še­ní i4 Me­e­ting VR byly vždy v po­pře­dí po­ža­dav­ky prů­mys­lu. 3D mo­de­ly z růz­ných CAD sys­té­mů lze pro­hlí­žet spo­leč­ně z růz­ných míst, velké mo­de­ly, jako jsou to­vár­ny, bu­do­vy a zá­vo­dy, lze vir­tu­ál­ně na­vští­vit. Zvu­ko­vá ko­mu­ni­ka­ce umožňuje účast­ní­kům dis­ku­to­vat o tom, co vidí. Pro prů­mys­lo­vé po­u­ži­tí to zna­me­ná, že data pro­jek­tu lze nyní nejen hro­mad­ně pro­hlí­žet ve 3D, ale také ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě zažít v ži­vot­ní ve­li­kos­ti. Vir­tu­ál­ní showro­o­my na­bí­ze­jí spo­leč­nos­tem nové pří­le­ži­tos­ti k pre­zen­ta­ci svých pro­duk­tů.

Snad­ný pří­stup pro­střed­nic­tvím uni­ver­zál­ní řady kli­en­tů
Pří­stup na i4 Me­e­ting lze zís­kat pro­střed­nic­tvím pro­hlí­že­če, table­tu, PC nebo VR brýlí. Uži­va­te­lé si jed­no­du­še vy­be­rou ava­ta­ra a zob­ra­zo­va­né jméno a poté se při­po­jí ke schůz­ce. Poté se mohou volně po­hy­bo­vat po VR světě a také vidět ava­ta­ry ostat­ních účast­ní­ků po­hy­bu­jí­cí se v re­ál­ném čase. Kli­ent i4 Me­e­ting po­u­ži­tý pro pří­stup ke schůz­ce ur­ču­je, jak re­a­lis­tic­ké a pod­ma­ni­vé bude vir­tu­ál­ní se­tká­ní. Sa­mo­zřej­mě nej­vyš­ší úrov­ně pod­ma­ni­vos­ti je do­sa­že­no po­u­ži­tím brýlí VR, které uži­va­te­lům umožňují zažít vir­tu­ál­ní schůzku blíz­kou sku­teč­né re­a­li­tě.

Za­žij­te VR schůz­ky na vlast­ní kůži
Mož­nos­ti vy­tvá­ře­ní ino­va­tiv­ních zá­žit­ků ze schůzek s i4 Me­e­tingem jsou téměř ne­o­me­ze­né. CAD Schroer nyní chce po­skyt­nout zá­jem­cům pří­le­ži­tost vy­zkou­šet i4 Me­e­ting před ofi­ci­ál­ním vy­dá­ním, vy­tvo­řil proto ně­ko­lik on-line za­se­da­cích míst­nos­tí, které mů­že­te vy­zkou­šet. Po­noř­te se do světů VR, které ob­sa­hu­jí celé to­vár­ny, pro­vo­zy a bu­do­vy.

  Vy­zkou­šej­te i4 ME­E­TING na­ži­vo  

 


Mohlo by vás zajímat: