Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Panasonic zvolil nové distributory odolných TOUGHBOOKŮ v Evropě

Pondělí, 29 Březen 2021 21:39

Tags: CI Distribution | Distributoři | Hardware | Jarltech | Panasonic | Toughbook

Panasonic TOUGHBOOK-2114Spo­leč­nost Pa­na­so­nic jme­no­va­la dva nové dis­tri­bu­to­ry svých odol­ných mo­bil­ních za­ří­ze­ní TOU­GHBOOK pro kon­ti­nen­tál­ní Ev­ro­pu, Vel­kou Bri­tá­nii a Irsko. Spo­leč­nost Jarl­tech, jeden z nej­vět­ších ev­rop­ských spe­ci­a­li­zo­va­ných dis­tri­bu­to­rů odol­ných mo­bil­ních vý­po­čet­ních za­ří­ze­ní, bude do­dá­vat celé port­fo­lio Pa­na­so­nic TOU­GHBOOK s ope­rač­ní­mi sys­témy Win­dows a An­dro­id.

Odol­né table­ty a no­te­boo­ky bude dis­tri­bu­o­vat pro­dej­cům a sys­té­mo­vým in­te­grá­to­rům ve více než 30 ze­mích po celé Ev­ro­pě včet­ně České re­pub­li­ky a Slo­ven­ska.

Spo­leč­nost Pa­na­so­nic roz­ší­ři­la spo­lu­prá­ci také se spo­leč­nos­tí CI Dis­tri­bu­ti­on, spe­ci­a­lis­ty na odol­ná za­ří­ze­ní. Jako jeden z nej­zku­še­něj­ších dis­tri­bu­to­rů odol­ných po­čí­ta­čů ve Velké Bri­tá­nii a Irsku bude spo­leč­nost CI Dis­tri­bu­ti­on nyní zá­so­bo­vat více než 600 pro­dej­ců mo­bil­ní­mi odol­ný­mi table­ty a no­te­boo­ky Pa­na­so­nic TOU­GHBOOK.

Tenká, lehká a er­go­no­mic­ky na­vr­že­ná za­ří­ze­ní Pa­na­so­nic odo­la­jí i těm nej­ex­trém­něj­ším pra­cov­ním pod­mín­kám a zvýší pro­duk­ti­vi­tu svým uži­va­te­lům. Ro­bust­ní mo­bil­ní po­čí­ta­če sni­žu­jí po­tře­bu více za­ří­ze­ní na pra­co­viš­ti tím, že kom­bi­nu­jí mož­nos­ti table­tu, smart­pho­nu a čteč­ky čá­ro­vých kódů v plně odol­ných oba­lech ka­pes­ní ve­li­kos­ti. Za­ří­ze­ní jsou ide­ál­ní­mi vý­po­čet­ní­mi spo­leč­ní­ky pro mo­bil­ní pra­cov­ní­ky v lo­gis­ti­ce, vý­ro­bě, ma­lo­ob­cho­du a po­ho­to­vost­ních služ­bách.


Mohlo by vás zajímat: