Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Robot z lega hraje skladbu „Pro Elišku“

Pondělí, 29 Březen 2021 22:05

Tags: Beethoven | Lego | Pro Elišku | RHPv2 | Robotika

FEL-image0-2114Ludwig van Beetho­ven by se asi hodně divil, kdyby sly­šel svou sklad­bu Pro Eliš­ku v po­dá­ní RHPv2. Nej­no­věj­ší robot z Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT (FEL) hraje sklad­bu, která patří do re­per­toá­ru za­čí­na­jí­cích kla­ví­ris­tů, na elek­tro­nic­ké klá­ve­sy, ale již brzy si po­ra­dí i s ná­roč­něj­ší­mi díly na vel­kém kla­vír­ním kří­d­le v Zen­ge­ro­vě po­slu­chár­ně.

Au­to­ry RHPv2 jsou dva stu­den­ti magis­ter­ské­ho stu­dia pro­gra­mu Ky­ber­ne­ti­ka a ro­bo­ti­ka FEL. Mar­tin Šrá­mek se po­dí­lel na ná­vr­hu a kon­struk­ci ro­bo­ta a Matěj Štět­ka řešil soft­wa­ro­vou strán­ku věci. Dvo­ji­ce vý­vo­já­řů stojí již za vzni­kem Lud­ví­ka, nej­vět­ší­ho hu­ma­no­id­ní­ho ro­bo­ta slo­že­né­ho z více než 30 tisíc dílků lega.
Lego po­slou­ži­lo jako sta­veb­ní ma­te­ri­ál i v pří­pa­dě RHPv2, který je se­sta­ven z kos­ti­ček LEGO-Tech­nic spo­leč­ně s kom­po­nen­ty série LEGO-Mind­storms. Pří­pra­va a se­sta­vo­vá­ní za­ča­ly při­bliž­ně před rokem a byly ně­ko­li­krát pře­ru­še­ny kvůli pro­bí­ha­jí­cím loc­kdow­nům a dal­ším opat­ře­ním. Cel­ko­vá práce od­po­ví­dá při­bliž­ně jed­no­mu mě­sí­ci práce dvou­člen­né­ho týmu.
Výběr sklad­by nebyl ná­hod­ný. Beetho­ven ji na­psal jako jed­no­du­chou sklad­bu pro dívku, kte­rou mi­lo­val a která ne­by­la zdat­ná pi­a­nist­ka. Robot ji tedy také zvlá­dl. Roli se­hrá­la ale také pa­ra­le­la s dru­hým ro­bo­tem Lud­ví­kem – jme­nov­cem van Beetho­ve­na.

Au­to­ři RHPv2 při­zná­va­jí in­spi­ra­ci ro­bo­tem, kte­ré­ho v roce 2018 se­sta­vil stu­dent Mar­tin Němec. Jeho ná­sle­dov­ní­ci vy­u­ži­li jiný druh mo­to­rů – men­ších, s krat­ší re­akč­ní dobou, ale s men­ším to­či­vým mo­men­tem. Robot by tedy měl zvlá­dat dy­na­mič­těj­ší sklad­by.
Nej­vět­ším do­sa­vad­ním ome­ze­ním RHPv2 je, že ne­do­ká­že za­hrát dva sou­sed­ní tóny naráz. Každý z mo­to­rů ovlá­dá dva sou­se­dí­cí tóny. Při oto­če­ní jed­ním smě­rem hraje první tón, při oto­če­ní opač­ným smě­rem druhý, ale zatím se motor ne­do­ká­že oto­čit oběma směry naráz. Na­štěs­tí se tento pro­blém v mnoha skladbách ne­pro­je­ví.
Jakmi­le to si­tu­a­ce umož­ní a po­da­ří se vy­ře­šit tech­nic­ký pro­blém s při­po­je­ním ro­bo­ta k pianu, chtě­li by au­to­ři zor­ga­ni­zo­va­li kon­cert v Zen­ge­ro­vě po­slu­chár­ně na kon­cert­ním kří­d­le. Kon­struk­ce pro uchy­ce­ní ro­bo­ta, která to umož­ní, je již ve vý­vo­ji.

In­ter­pre­ta­ci Beetho­ve­na v po­dá­ní RHPv2 si mů­že­te po­slech­nout zde.

 


Mohlo by vás zajímat: