Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Prezentace eviXscan 3D FinePrecision a robotizovaných systémů

Úterý, 06 Duben 2021 11:31

Tags: 3D skenery | Evatronix | eviXscan 3D | FinePrecision | Hardware | Universal Robots | Webináře

Evatronix-Webinar-EN-2115Eva­t­ro­nix SA, vý­rob­ce 3D ske­ne­ru evi­Xs­can, po­řá­dá bez­plat­ný webi­nář „Pre­zen­ta­ce ske­ne­ru evi­Xs­can 3D Fi­ne­Pre­ci­si­on a ro­bo­ti­zo­va­ných sys­té­mů“. On-line se­mi­nář se bude konat 8. dubna 2021 na plat­for­mě Get Re­spon­se. Během jed­no­ho dne se budou konat dva webi­ná­ře – v 11:00 v pol­šti­ně (mo­de­ru­jí Paweł Kna­pek, Eva­t­ro­nix a Karol Habry­ka, Uni­ver­sal Ro­bots) a v 16:00 v an­g­lič­ti­ně (mo­de­ru­jí Pa­try­c­jusz Do­rosz, Eva­t­ro­nix a Karol Habry­ka, Uni­ver­sal Ro­bots).

Během webi­ná­ře:

  • bude před­sta­ven nej­no­věj­ší ske­ner Eva­t­ro­nix – evi­Xs­can 3D Fi­ne­Pre­ci­si­on, pří­kla­dy spo­lu­prá­ce 3D ske­ne­rů evi­Xs­can s ro­bo­ty Uni­ver­sal Ro­bots a elek­tric­ký va­ku­o­vý ge­ne­rá­tor Drim Ro­bo­tics Re­spi­ro v akci,
  • na kon­krét­ních pří­kla­dech se před­sta­ví ře­še­ní pro au­to­ma­ti­za­ci vý­rob­ní linky, pro apli­ka­ci mě­ře­ní od­lit­ků a pro mě­ře­ní vstři­ko­va­ných dílů,
  • bude prezentová­no, jak fle­xi­bi­li­ta ro­bo­tů umožňuje čelit vý­zvám prů­mys­lu 4.0.

Chce­te-li se zú­čast­nit této on-line akce, za­re­gis­truj­te se. Re­gis­trač­ní for­mu­lář pro webi­nář v an­g­lič­ti­ně je k dis­po­zi­ci ZDE.

Více po­drob­nos­tí o programové agendě a před­ná­še­jí­cích na­jde­te na webu evi­xs­ca­n3d.com.

 


Mohlo by vás zajímat: