Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Motokrosař inspiruje lidi s amputacemi jak zůstat ve hře

Úterý, 06 Duben 2021 11:47

Tags: 3D CAD | Amputace | BioDapt | Mike Schultz | Protetika | SolidWorks

BioDapt Mike Schultz-2115Spo­leč­nost Bi­o­Dapt vy­rá­bí vy­so­ce vý­kon­nou pro­te­ti­ku za po­mo­ci ře­še­ní So­li­dworks. Poté, co mo­to­kro­so­vý zá­vod­ník Mike Schul­tz pře­žil ne­ho­du na sněž­ném sk­út­ru, byla mu am­pu­to­vá­na noha osm cen­ti­me­t­rů nad ko­le­nem. Pro vět­ši­nu lidí by ta­ko­vé zra­ně­ní zna­me­na­lo konec ka­ri­é­ry, ale pro za­kla­da­te­le spo­leč­nos­ti Bi­o­Dapt to byla pří­le­ži­tost.

Mike Schul­tz se­sta­vil svou první pro­te­tic­kou nohu úplně od zá­kla­du a začal znovu zá­vo­dit a vy­hrá­vat me­dai­le už pou­hých sedm mě­sí­ců po zra­ně­ní. Spo­leč­nost Bi­o­Dapt nyní spo­lé­há na 3D CAD So­li­dworks a So­li­dworks Si­mu­lati­on při op­ti­ma­li­za­ci kon­strukč­ních ná­vrhů a urych­le­ní pro­ce­su vý­vo­je pro­duk­tů.

Po­dí­vej­te se na video a do­zví­te se více o skrom­ných za­čát­cích spo­leč­nos­ti Bi­o­Dapt a o Schul­t­zo­vě nad­še­ní, s jakým pod­po­ru­je osoby s am­pu­ta­ce­mi a umožňuje jim udr­žet si ak­tiv­ní a an­ga­žo­va­ný život.


Mohlo by vás zajímat: