Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Český Průvodce Fusionem 360

Středa, 21 Duben 2021 23:51

Tags: Arkance Systems | Autodesk | Fusion 360 | Průvodce

Cesky-Pruvodce-Fusionem-2117Spo­leč­nost Ar­kan­ce Sys­tems na­bí­zí čes­ké­ho Prů­vod­ce Fusi­o­nem 360 jako návod pro za­čá­teč­ní­ky plně in­te­gro­va­ný přímo do pro­gra­mu Fusi­on 360. Díky této in­te­gra­ci a čes­ké­mu pro­stře­dí je ide­ál­ním po­moc­ní­kem pro no­váč­ky ve Fusi­o­nu. Ke sta­že­ní je k dis­po­zi­ci pro­střed­nic­tvím ná­sle­du­jí­cí­ho od­ka­zu: Český Prů­vod­ce Fusi­o­nem 360

Po na­in­sta­lo­vá­ní se ve Fusi­o­nu hor­ním pa­ne­lu rych­lý pří­stup zob­ra­zí dvě nové ikony a také se zob­ra­zí po­stran­ní panel. V pří­pa­dě, že máte k dis­po­zi­ci in­sta­la­ci ak­tu­ál­ní češ­ti­ny pro Fusi­on 360, je prů­vod­ce již sou­čás­tí této in­sta­la­ce.

Pří­no­sy Prů­vod­ce Fusi­o­nem

  • Po­stran­ní panel Prů­vod­ce se au­to­ma­tic­ky zob­ra­zu­je při prv­ních 3 spuš­tě­ních Fusi­o­nu po jeho na­in­sta­lo­vá­ní. Svým ob­sa­hem, vý­u­ko­vý­mi a pře­hle­do­vý­mi videi na­po­má­há za­čá­teč­ní­kům v ori­en­ta­ci v pro­stře­dí pro­gra­mu a s prv­ní­mi kroky v apli­ka­ci. K dis­po­zi­ci je tak více než 20 od­ka­zů na videa, ná­vo­dy, kurzy, zdro­je in­for­ma­cí a ko­mu­nit­ní pod­po­ru k pro­gra­mu Fusi­on 360.
  • Po za­vře­ní po­stran­ní­ho pa­ne­lu Prů­vod­ce je možné jej znovu zob­ra­zit iko­nou kníž­ky v pra­vém hor­ním rohu apli­ka­ce Fusi­on 360.
  • Dále je zde ikona ko­ší­ku, která Vás na­smě­ru­je na CAD/CAM eshop. Zde jsou k dis­po­zi­ci roz­ší­ře­né po­st­pro­ce­so­ry, kurzy za­kon­če­né zís­ká­ním cer­ti­fi­ká­tu, roz­ší­ře­ní pro Fusi­on 360 a další za­jí­ma­vé po­lož­ky.
  • Tyto ikony jsou po dobu prv­ních 10 spuš­tě­ní Fusi­o­nu 360 zvý­raz­ně­né mod­rou bar­vou, aby byly pro no­váč­ka ve Fusi­o­nu 360 snaz­ší k na­le­ze­ní.
  • Po 10. spuš­tě­ní jsou již ikony Prů­vod­ce bez zvý­raz­ně­ní a jsou tak per­fekt­ně za­čle­ně­ny do pro­stře­dí Fusi­o­nu 360 a ne­na­ru­šu­jí vzhled apli­ka­ce při práci.

Mohlo by vás zajímat: