Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Využití CAE simulací pro vývoj těžké techniky

Neděle, 25 Duben 2021 22:49

Tags: Altair | ATCx | Konference | Simulace | Těžká technika

AVTC-Heavy Equipment-2117Spo­leč­nost Al­tair zve zá­jem­ce na další vir­tu­ál­ní kon­fe­ren­ci ve stře­du 5. květ­na 2021 od 14:00 do 17:30 hodin. Obo­ro­vá půl­den­ní kon­fe­ren­ce Al­tair Tech­no­lo­gy Con­fe­ren­ce (ATCx) Heavy Equi­p­ment je za­mě­ře­na na vývoj těžké tech­ni­ky a za­ří­ze­ní pro ze­mě­děl­ství, sta­veb­nic­tví, tě­žeb­ní prů­my­sl, stav­bu sil­nic a že­lez­nic i pro další apli­ka­ce a obory.

Jak již na­po­ví­dá agen­da a před­sta­ve­ní řeč­ní­ků na do­mov­ské strán­ce kon­fe­ren­ce, bude pozornost vě­no­vána zejmé­na těmto té­ma­tům:

  • Pro­duk­ti­vi­ta za­ří­ze­ní, spo­leh­li­vost, bez­peč­nost a uži­va­tel­ský kom­fort
  • Dy­na­mi­ka stro­je a návrh kon­cep­ce po­ho­nů a me­cha­nis­mů
  • In­ter­ak­ce stro­je a půdy, ma­ni­pu­la­ce se syp­ký­mi ma­te­ri­á­ly
  • Si­mu­la­ce a ve­ri­fi­ka­ce sva­řen­ců, se­stav se šrou­bo­vý­mi spoji a kom­po­zi­to­vý­mi díly
  • Od­leh­čo­vá­ní kon­struk­cí
  • Si­mu­la­ce hluč­nos­ti, do­dr­že­ní hlu­ko­vých li­mi­tů

Před­ná­šet budou od­bor­ní­ci z CNH In­dustrial, Zo­om­li­on, Pratt Miller, SNCF, Magna a mnoho dal­ších. Zá­stup­ci Al­tai­ru před­sta­ví ak­tu­ál­ní si­mu­lač­ní port­fo­lio i vy­u­ži­tí ná­stro­jů Data Science a IoT v en­gi­nee­rin­gu. Pre­zen­ta­ce a před­náš­ky pro­běh­nou v an­g­lic­kém ja­zy­ce.

Kon­fe­ren­ce je ur­če­na tech­nic­kým ma­na­že­rům, vý­vo­jo­vým in­že­ný­rům, vý­po­čtá­řům, kon­struk­té­rům i ostat­ním zá­jem­cům.

Vice info 

 


Mohlo by vás zajímat: