Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

EPLAN Platforma 2022 – předpremiéra v Hannoveru

Čtvrtek, 06 Květen 2021 23:50

Tags: eMA­NAGE | Eplan | Hannover Messe | Platforma

EPLAN Platform 2022 EN-2119Hlav­ní no­vin­kou nové plat­for­my EPLAN, která měla před­premiéru na dubnovém digitálním veletrhu Hannover Messe 2021, je zcela nové uži­va­tel­ské roz­hra­ní, které vý­znam­ně usnad­ňu­je její po­u­ži­tí. Důraz klade na jed­no­du­chost a sro­zu­mi­tel­nost, při­čemž vzhled a funk­ce jsou za­lo­že­ny na nej­mo­der­něj­ších apli­ka­cích pro mo­bil­ní za­ří­ze­ní a me­zi­ná­rod­ně za­ve­de­ných desk­to­po­vých apli­ka­cích.

Va­ri­a­bil­ní karty umožňují uži­va­te­lům přímý pří­stup k dů­le­ži­tým a často po­u­ží­va­ným funk­cím. Prak­tic­ký mul­ti­funkč­ní panel ná­stro­jů s mo­der­ním pásem karet (rib­bon) se fle­xi­bil­ně při­způ­so­bu­je apli­ka­ci, např. při pře­pnu­tí z 2D na 3D. Kom­bi­nu­je také různá menu a pa­ne­ly ná­stro­jů do je­di­né­ho, což usnadňuje kaž­do­den­ní práci zku­še­ným uži­va­te­lům a sou­čas­ně umožňuje efek­tiv­ní (opě­tov­né) se­zná­me­ní se soft­warem. Kromě toho jsme zcela pře­pra­co­va­li uži­va­tel­ské roz­hra­ní pro práci ve 2D i 3D. Vý­sled­kem je mo­der­ní apli­ka­ce s op­ti­ma­li­zo­va­ným vzhle­dem a ovlá­dá­ním, v ne­po­sled­ní řadě také díky pod­po­ře tma­vých a svět­lých re­ži­mů.

Silný výkon i pro roz­sáh­lé pro­jek­ty

Zcela nový gra­fic­ký en­gi­ne pro 2D za­jiš­ťu­je op­ti­mál­ní výkon i pro roz­sáh­lé pro­jek­ty. Zpra­co­vá­ní dat je vý­raz­ně rych­lej­ší, zvláš­tě im­port sou­bo­rů DXF a DWG. Nová cen­t­rál­ní sprá­va kom­po­nent (ar­ti­klů) také při­spí­vá k vyš­ší­mu vý­ko­nu, a navíc na­bí­zí fle­xi­bi­li­tu při při­způ­so­bo­vá­ní dat jed­not­li­vých kom­po­nent s vy­u­ži­tím ob­jek­to­vě ori­en­to­va­né sprá­vy dat. In­te­gro­va­ná sprá­va va­ri­ant do­vo­lu­je uži­va­te­lům uklá­dat všech­ny vlast­nos­ti a pa­ra­me­t­ry kom­po­nent s jed­not­li­vý­mi va­ri­an­ta­mi. Nyní mů­že­te kom­po­nen­tám snad­no a rych­le při­řa­dit různá makra – pro snad­né zpra­co­vá­ní ex­ter­ních dat, do­kon­ce i v kom­bi­na­ci s Ex­ce­lem.

EPLAN Dark Mode-2119

Skvě­lý pře­hled o celém pro­jek­tu

Nové zob­ra­ze­ní Backstage view umožňuje edi­to­vat všech­ny sou­čás­ti pro­jek­tu EPLAN z jed­no­ho cen­t­rál­ní­ho místa – na­pří­klad ote­ví­rat a vy­tvá­řet pro­jek­ty, im­por­to­vat DWG sou­bo­ry a ex­por­to­vat PLC či vý­rob­ní data. Se­znam na­po­sle­dy po­u­ži­tých pro­jek­tů dává vy­ni­ka­jí­cí pře­hled o pro­ve­de­né práci – stej­ně jako lo­gic­ké uspo­řá­dá­ní všech akcí sou­vi­se­jí­cích s pro­jek­ty. Nové cen­t­rum vklá­dá­ní sjed­no­cu­je všech­ny funk­ce pro vklá­dá­ní sym­bo­lů, maker a kom­po­nent, včet­ně gra­fic­ké­ho ná­hle­du – vše, co je třeba pro efek­tiv­ní vy­tvá­ře­ní sché­mat. Často po­u­ží­va­né kom­po­nen­ty mů­že­te ozna­čit jako ob­lí­be­né a při­řa­dit je k jed­not­li­vým pra­cov­ním po­stu­pům.

EPLAN eMA­NAGE pro­po­ju­je plat­for­mu s clou­dem

Nová EPLAN Plat­for­ma 2022, která bude uve­de­na v prů­bě­hu le­toš­ní­ho léta pod mot­tem It’s in your hands, tedy „Máte to ve svých ru­kách“, se vy­zna­ču­je mnoha ino­va­ce­mi. Jed­nou z nich je přímé pro­po­je­ní soft­wa­ru on-pre­mi­se a v clou­du. Apli­ka­ce EPLAN eMA­NAGE nyní umožňuje na­hrá­vat pro­jek­ty z plat­for­my EPLAN přímo do clou­do­vé­ho pro­stře­dí a zde je sdí­let a spra­vo­vat. Bez­plat­ná verze apli­ka­ce je do­stup­ná od po­lo­vi­ny břez­na.

Více in­for­ma­cí na­lez­ne­te na www.EPLAN-software.com/inyourhands.


Mohlo by vás zajímat: