Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

„Softwarová republika“ – ekosystém pro inteligentní a udržitelnou mobilitu

Pátek, 07 Květen 2021 08:16

Tags: ATOS | Dassault Systemès | Ekosystém | Mobilita | Re­nault | Soft­ware Ré­pub­lique | STMicro­electro­nics | Tha­les

Software Republique-2119Společnost Atos a čtyři další významné společnosti spojují své síly, aby vytvořily nový ekosystém pro inovace v in­te­li­gent­ní mobilitě. Spo­leč­ně plá­nu­jí vy­u­žít své na­vzá­jem se doplňující od­bor­né zna­los­ti pro vývoj a pro­dej soft­wa­ru, který by měl obo­ha­tit udr­ži­tel­nou na­bíd­ku mo­bi­li­ty pro města, re­gi­o­ny, firmy i ob­ča­ny.Vznik ini­ci­a­ti­vy s ná­zvem Soft­ware Ré­pub­lique ozná­mi­li ve­dou­cí před­sta­vi­te­lé spo­leč­nos­tí Atos, Grou­pe Re­nault, Dassault Systèmes, STMicro­electro­nics a Tha­les, kteří zá­ro­veň před­sta­vi­li i první ná­vrhy ře­še­ní.

K vý­ji­meč­nos­ti no­vých pro­duk­tů a slu­žeb při­spě­jí ře­še­ní z ob­las­tí umělé in­te­li­gen­ce, ky­ber­ne­tic­ké bez­peč­nos­ti, ko­nek­ti­vi­ty, ve­sta­vě­né elek­tro­ni­ky a tech­no­lo­gie vir­tu­ál­ních dvoj­čat. Tento ote­vře­ný ino­vač­ní sys­tém, za­lo­že­ný pěti lídry z au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu a tech­no­lo­gic­ké­ho sek­to­ru, je při­pra­ve­ný při­ví­tat nové členy a na­vá­zat ote­vře­nou spo­lu­prá­ci.

Otáz­ka su­ve­re­ni­ty

Mo­bi­li­ta se mění a při­ná­ší nové pří­le­ži­tos­ti. Podle ana­lý­zy Bos­ton Con­sul­ting Group na­ros­te glo­bál­ní trh mo­bi­li­ty do roku 2035 o 60 % a do­sáh­ne hod­no­ty 11 bi­li­o­nů eur. K růstu při­spě­jí zejmé­na tech­no­lo­gic­ké no­vin­ky – elek­tric­ká vo­zi­dla, nové sou­část­ky, nový po­pro­dej­ní služ­by a jiné služ­by s při­da­nou hod­no­tou – je­jichž podíl vzros­te z 5 na 45 % glo­bál­ní­ho trhu s mo­bi­li­tou.

Hlav­ní prů­mys­lo­ví hráči z ostat­ních kon­ti­nen­tů se pro­střed­nic­tvím vy­lep­še­ných in­te­grač­ních stra­te­gií a se stát­ní pod­po­rou už při­pra­vu­jí na vývoj mno­hých z těch­to no­vých tech­no­lo­gií. Podle za­klá­da­jí­cích členů Soft­ware Ré­pub­lique je proto dnes velmi dů­le­ži­té, aby Fran­cie a Ev­ro­pa spo­leč­ně vy­bu­do­va­ly udr­ži­tel­ný eko­sys­tém, díky kte­ré­mu si udrží svou su­ve­re­ni­tu v této ob­las­ti.

Tři hlav­ní ob­las­ti spo­lu­prá­ce

Čle­no­vé ini­ci­a­ti­vy iden­ti­fi­ko­va­li tři hlav­ní ob­las­ti spo­lu­prá­ce pro spo­leč­ný vývoj a pro­dej in­te­li­gent­ních ře­še­ní mo­bi­li­ty, která umož­ní im­ple­men­ta­ci při­způ­so­be­né a agil­ní na­bíd­ky mo­bi­li­ty:

  • in­te­li­gent­ní sys­témy na zjed­no­du­še­ní bez­peč­né­ho pro­po­je­ní mezi vo­zi­dlem a jeho di­gi­tál­ním a fy­zic­kým pro­stře­dím;
  • si­mu­lač­ní sys­témy a sys­témy na sprá­vu dat pro op­ti­ma­li­za­ci toků pro území a spo­leč­nos­ti;
  • ener­ge­tic­ký eko­sys­tém pro zjed­no­du­še­ní na­bí­je­ní.

Part­ne­ři Soft­ware Ré­pub­lique dis­ku­to­va­li na­pří­klad na tato té­ma­ta:

Plug and Char­ge: vývoj no­vých tech­no­lo­gií a slu­žeb, které by umož­ni­ly au­to­ma­tic­ké roz­po­zná­ní elek­tric­ké­ho vo­zi­dla při­po­je­né­ho ke kom­pa­ti­bil­ní­mu na­bí­je­cí­mu bodu a na­bi­tí bez ja­kých­ko­liv dal­ších akcí uži­va­te­le.

Op­ti­ma­li­za­ce toků mo­bi­li­ty pro území: zjed­no­du­še­ní pří­stu­pu k oka­mži­tým a ote­vře­ným in­for­ma­cím o mo­bi­li­tě a si­mu­la­ci je­jich vý­mě­ny mezi re­gi­o­ny, aby bylo možné za­jis­tit:

  • výběr nej­lep­ší­ho způ­so­bu mo­bi­li­ty pro spo­tře­bi­te­le;
  • roz­ší­ře­ní slu­žeb pro ope­rá­to­ry;
  • si­mu­la­ci a im­ple­men­ta­ci scé­ná­řů mo­bi­li­ty pro ve­řej­né or­gá­ny (na­pří­klad pro pří­pa­dy nouze);
  • lepší před­ví­dá­ní v územ­ním plá­no­vá­ní pro ur­ba­nis­ty.

V rámci pod­po­ry ino­va­cí se Soft­ware Ré­pub­lique bude sna­žit vy­tvo­řit in­ves­tič­ní fond na fi­nan­co­vá­ní nej­slib­něj­ších startu­pů a in­ku­bá­tor pro startu­py v ob­las­ti tech­no­lo­gií a in­te­li­gent­ní mo­bi­li­ty. V rámci něj by měly mít startu­py pří­stup ke spo­leč­né­mu vir­tu­ál­ní­mu vý­vo­jo­vé­mu a ex­pe­ri­men­tál­ní­mu pro­stře­dí či men­to­rin­gu. Při spuš­tě­ní eko­sys­té­mu pro startu­py a uni­ver­zi­ty plá­nu­jí part­ne­ři Soft­ware Ré­pub­lique zor­ga­ni­zo­vat da­to­vou výzvu, která má při­spět k vý­vo­ji tech­no­lo­gií pro mo­bi­li­tu zítř­ka: elek­tric­kou, pro­po­je­nou a au­to­nomní.

Elie Gi­rard, CEO Atos:
„Atos je hrdý na to, že je jed­ním ze za­klá­da­jí­cích členů Soft­ware Ré­pub­lique. Jako tvůr­ce tech­no­lo­gií a in­te­grá­tor kom­plex­ních ře­še­ní po­skyt­ne­me to­mu­to je­di­neč­né­mu eko­sys­té­mu naše od­bor­né di­gi­tál­ní zna­los­ti při sni­žo­vá­ní uh­lí­ko­vé stopy a naše ino­va­tiv­ní tech­no­lo­gie v klí­čo­vých ob­las­tech, jako jsou umělá in­te­li­gen­ce, di­gi­tál­ní bez­peč­nost, cloud, IoT nebo vý­kon­ná vý­po­čet­ní tech­ni­ka. Tato ini­ci­a­ti­va spo­ju­je silné strán­ky pěti před­ních svě­to­vých hráčů v au­to­mo­bi­lo­vém a tech­no­lo­gic­kém prů­mys­lu a sli­bu­je urych­le­ní de­kar­bo­ni­za­ce mo­bi­li­ty.“

Ber­nard Charlès, vi­ce­pre­zi­dent a CEO Dassault Systèmes:
„Jde o uva­žo­vá­ní, které z hle­dis­ka vy­u­ži­tí da­le­ko pře­sa­hu­je au­to­mo­bi­lo­vý sek­tor – o mo­bi­li­tu na­bí­ze­jí­cí pro­stře­dí pro práci i re­kre­a­ci, které je sou­čás­tí udr­ži­tel­né eko­no­mi­ky. Tato zá­žit­ko­vá eko­no­mi­ka jde ruku v ruce s ce­lo­svě­to­vou re­ne­san­cí prů­mys­lu: nová eko­no­mi­ka mo­bi­li­ty bude or­ga­ni­zo­va­ná do no­vých hod­no­to­vých sítí, za­lo­že­ných na spo­lu­prá­ci pro­střed­nic­tvím di­gi­tál­ních plat­fo­rem. Soft­ware Ré­pub­lique je tak ví­ce­o­bo­ro­vý a mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní eko­sys­tém, jehož cílem je urych­lit ino­va­ce a růst hna­cích sil zítř­ka. Do­sa­ho­vá­ní to­ho­to cíle se bude opí­rat o vir­tu­ál­ní pro­stře­dí pro spo­lu­prá­ci, které po­sky­tu­je plat­for­ma 3DE­X­PE­RI­EN­CE od Dassault Systèmes, a zku­še­nos­ti s vir­tu­ál­ní­mi dvoj­ča­ty. Těžit bu­de­me i ze startu­po­vé­ho ak­ce­le­rá­to­ru 3DE­X­PE­RI­EN­CE Lab.“

Luca de Meo, CEO Grou­pe Re­nault:
„V novém hod­no­to­vém ře­těz­ci mo­bi­li­ty jsou pa­lub­ní in­for­mač­ní sys­témy hnací silou, na kte­rou se nyní sou­stře­dí veš­ke­rý vý­zkum a in­ves­ti­ce. Této tech­no­lo­gic­ké výzvě jsme se roz­hod­li čelit spo­leč­ně a ote­vře­ně. Ne­bu­de exis­to­vat žádné gra­vi­tač­ní cen­t­rum, hod­no­ta kaž­dé­ho bude zná­so­be­ná všemi ostat­ní­mi. Kom­bi­no­va­ná od­bor­nost v ky­ber­bez­peč­nos­ti, mi­k­ro­elek­tro­ni­ce, ener­ge­ti­ce a sprá­vě dat nám umož­ní vy­vi­nout je­di­neč­ná, špič­ko­vá ře­še­ní pro níz­kouh­lí­ko­vou, sdí­le­nou a zod­po­věd­nou mo­bi­li­tu, která budou vy­tvo­ře­ná v Ev­ro­pě.“

Jean-Marc Chery, pre­zi­dent a CEO STMicro­electro­nics:
„Spo­leč­nost STMicro­electro­nics se při­po­ji­la k Soft­ware Ré­pub­lique, aby při­nes­la svoje ino­va­tiv­ní po­lo­vo­di­čo­vé pro­duk­ty a ře­še­ní pro elek­tri­fi­ka­ci a di­gi­ta­li­za­ci vo­zi­del a slu­žeb mo­bi­li­ty. Naše zna­los­ti umožňují po­kra­ču­jí­cí trans­for­ma­ci smě­rem k efek­tiv­něj­ším ře­še­ním do­pa­du na ži­vot­ní pro­stře­dí v sou­la­du s oče­ká­vá­ním zú­čast­ně­ných stran. Part­ner­ství v srdci to­ho­to pro­jek­tu posilňuje pro­po­je­ní v rámci ce­lé­ho hod­no­to­vé­ho ře­těz­ce, což je klí­čo­vý aspekt v prů­bě­hu této fáze trans­for­ma­ce ce­lé­ho od­vět­ví.“

Pa­tri­ce Caine, před­se­da před­sta­ven­stva a CEO, Tha­les:

„Soft­ware Ré­pub­lique při­ná­ší spo­leč­ný im­puls, který je ne­vy­hnu­tel­ný pro eko­sys­tém mo­bi­li­ty. Na zá­kla­dě osvěd­če­ných zku­še­nos­tí v ob­las­ti di­gi­tál­ní bez­peč­nos­ti ve velmi ná­roč­ných od­vět­vích jako jsou do­pra­va, ban­kov­nic­tví, obra­na nebo le­tec­tvo se spo­leč­nost Tha­les po­dě­lí o své od­bor­né zna­los­ti v ob­las­ti umělé in­te­li­gen­ce, ky­ber­ne­tic­ké bez­peč­nos­ti a ko­nek­ti­vi­ty, aby po­sil­ni­la ochra­nu vo­zi­del, je­jich dat a osob za­po­je­ných do mo­bi­li­ty.“

 


Mohlo by vás zajímat: