Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Prezentace z Autodesk LIVE 2022 nyní v archivu

Úterý, 18 Květen 2021 00:21

Tags: Archív | Arkance Systems | Autodesk LIVE | Konference

Screenshot 2021-05-05-2120Spo­leč­nost Ar­kan­ce Sys­tems po­řá­da­la tra­dič­ní jarní kon­fe­ren­ci spo­je­nou s uve­de­ním nové pro­duk­to­vé řady Au­to­de­sk 2022 a vlast­ních apli­ka­cí z ob­las­tí stro­jí­ren­ství, sta­veb­nic­tví a GIS pod ná­zvem Au­to­de­sk LIVE 2022. Veš­ke­ré pre­zen­ta­ce této úspěš­né on-line akce jsou nyní k dis­po­zi­ci pro re­gis­tro­va­né účast­ní­ky a také pro nové zá­jem­ce. Ar­chiv videí je do­stup­ný na Au­to­de­sk LIVE 2022.

Pro pří­stup do ne­ve­řej­né­ho ar­chi­vu kon­fe­ren­ce Au­to­de­sk LIVE 2022 (ko­na­né 5.5.2021) je po­tře­ba zadat za­sla­ný kód účast­ní­ka nebo vy­u­žít do­da­teč­nou re­gis­tra­ci pro vy­žá­dá­ní au­to­ma­tic­ké­ho pří­stu­pu k zá­zna­mu jed­not­li­vých sekcí kon­fe­ren­ce. Ve ve­řej­né části ar­chi­vu (bez re­gis­tra­ce) jsou k dis­po­zi­ci pre­zen­ta­ce ně­ko­li­ka vy­bra­ných apli­ka­cí z LIVE 2022 v niž­ším roz­li­še­ní.


Mohlo by vás zajímat: