Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová úroveň měření v ANDRITZ Hydro díky Creaformu

Čtvrtek, 20 Květen 2021 22:44

Tags: ANDRITZ Hydro | Creaform | Han­dy­SCAN 3D | Inspekce | Max­SHOT 3D | Měření | Skenování

handscanner creaform mg 9605-bearbeitet-2121Spo­leč­nost Cre­a­form zís­ka­la jako zá­kaz­ní­ka spo­leč­nost An­dri­tz Hydro, glo­bál­ní­ho do­da­va­te­le elek­tro­me­cha­nic­kých za­ří­ze­ní a slu­žeb od „vody po vo­di­če“ pro vodní elek­trár­ny. An­dri­tz roz­ši­řu­je své me­t­ro­lo­gic­ké port­fo­lio o ře­še­ní firmy Cre­a­form, takže je nyní s pře­nos­ný­mi ře­še­ní­mi fle­xi­bil­něj­ší a je schop­na rych­le­ji re­a­go­vat na in­ter­ní a ex­ter­ní po­ža­dav­ky na mě­ře­ní.

An­dri­tz Hydro se síd­lem ve Vídni a s více než 50 po­bočka­mi ve více než 25 ze­mích po celém světě se sna­ži­la zlep­šit své mě­ři­cí schop­nos­ti ře­še­ním ome­ze­ní, která mají se svým kon­venč­ním vy­ba­ve­ním, jako jsou la­se­ro­vé sle­do­va­če a mě­ři­cí ra­me­na. Vzhle­dem k je­jich ne­pruž­né­mu uspo­řá­dá­ní, ne­vhod­né­mu pro vý­rob­ní pro­stře­dí kvůli vib­ra­cím a tep­lot­ním změ­nám, těmto sys­té­mům chy­bě­la fle­xi­bi­li­ta, rych­lost a snad­né po­u­ži­tí, které spo­leč­nost hle­da­la.
V An­dri­tz Hydro se proto roz­hod­li ob­rá­tit na Cre­a­form, který jim po­mohl vy­brat per­fekt­ní me­t­ro­lo­gic­ká ře­še­ní podle je­jich po­třeb, a na­ko­nec si vy­bra­li in­ves­ti­ci do mě­ři­cí­ho sou­řad­ni­co­vé­ho sys­té­mu Han­dy­SCAN 3DMax­SHOT 3D.
Po­u­ži­tím no­vých sys­té­mů me­t­ro­lo­gic­kých za­ří­ze­ní nyní An­dritz Hydro šetří čas při mě­ře­ní sou­čás­tí, čímž také od­po­ví­da­jí­cím způ­so­bem zkra­cu­je dobu vý­ro­by. Přes­nost, vše­stran­nost a pře­no­si­tel­nost této tech­no­lo­gie umožňují mě­ře­ní ob­tíž­ně pří­stup­ných ob­jek­tů v ná­roč­ných vý­rob­ních pod­mín­kách. Spo­leh­li­vost pro­ce­su byla navíc po­sí­le­na rych­lej­ší­mi mě­ře­ní­mi v dal­ších me­zi­kro­cích a roční úspo­ry po­sky­tu­jí rych­lou ná­vrat­nost in­ves­tic.

Pro další informace o tomto případu klikněte na následující odkaz.


Mohlo by vás zajímat: