Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Postupující revoluce v oblasti 3D fotopolymerového tisku

Pátek, 04 Červen 2021 12:07

Tags: 3D Systems | 3D tisk | Fotopolymery | Materiály | Webináře

3D Systems  Webinar-21233D Sys­tems při­pra­vu­je na 24. 6. od 11:00 hodin webi­nář s hlu­bo­kým po­no­ře­ním do vědy o ma­te­ri­á­lech, sto­jí­cí za je­jí­mi no­vý­mi pro­dukč­ní­mi fo­to­po­ly­me­ry. Fo­to­po­ly­me­ro­vý 3D tisk se po­u­ží­vá již více než 25 let a při­ná­ší vy­so­kou hod­no­tu díky rych­los­ti a přes­nos­ti. Kvůli ome­ze­ním vý­ko­nu a ži­vot­nos­ti ma­te­ri­á­lu se však tato tech­no­lo­gie pri­már­ně po­u­ží­vá pouze pro návrh pro­to­ty­pů.

3D Sys­tems s nad­še­ním roz­ši­řu­je roli fo­to­po­ly­me­ro­vé­ho 3D tisku a kom­bi­nu­je rych­lost, přes­nost a po­vr­cho­vou úpra­vu své tech­no­lo­gie s ma­te­ri­á­ly, které po­sky­tu­jí dlou­ho­do­bou užit­ko­vost.
Prů­kop­nic­ké ře­še­ní 3D tisku od 3D Sys­tems, včet­ně plat­for­my, soft­wa­ru a no­vých che­mic­kých ma­te­ri­á­lů, na­bí­zí re­vo­lu­ci v užit­ku, pro­duk­ti­vi­tě a aso­ci­a­tiv­ních apli­ka­cích.

Té­ma­ta to­ho­to webi­ná­ře za­hr­nu­jí:

  • His­to­ric­kou výzvu fo­to­po­ly­me­ro­vých ma­te­ri­á­lů
  • Vy­so­ko­rych­lost­ní 3D tisk za­lo­že­ný na pro­jek­ci
  • Do­sa­že­ní dílů s dlou­ho­do­bý­mi me­cha­nic­ký­mi pa­ra­me­t­ry sta­bi­li­tou
  • Nej­no­věj­ší ma­te­ri­á­ly schop­né vý­ro­by a po­u­ži­tí v prů­mys­lu/apli­ka­cích

   Re­gis­truj­te se nyní   

Webi­ná­řem budou pro­vá­zet spe­ci­a­lis­té 3D Sys­tems Marty John­sonMatt Westman.

 


Mohlo by vás zajímat: