Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nové vývojové centrum zaměřené na robotiku v Ostravě

Čtvrtek, 10 Červen 2021 23:04

Tags: Au­to­ma­ti­za­ce | Cen­t­rum | In­ge­te­am | Os­t­ra­va | Pro­voz­ní bu­do­va | Ro­bo­ti­ka | Vý­zkum­ a vý­vo­j

Foto HSF System Ingeteam 4-2124Spo­leč­nost In­ge­te­am za­ča­la v Os­t­ra­vě vy­u­ží­vat novou pro­voz­ní bu­do­vu s vý­zkum­ným a vý­vo­jo­vým cen­t­rem za­mě­ře­ným na au­to­ma­ti­za­ci a ro­bo­ti­ku. Ge­ne­rál­ním do­da­va­te­lem stav­by byla spo­leč­nost HSF Sys­tem. De­se­ti­me­t­ro­vá pro­voz­ní bu­do­va spo­leč­nos­ti In­ge­te­am vy­rost­la na ploše 520 m² v are­á­lu MSIC (Mo­rav­sko­slez­ské ino­vač­ní cen­t­rum) v blíz­kos­ti VŠB-TU v Os­t­ra­vě-Po­rubě.

Že­le­zo­be­to­no­vý mo­no­li­tic­ký ob­jekt byl cit­li­vě za­sa­zen do okol­ní kra­ji­ny a nové pro­sto­ry jsou pro­po­je­né s pů­vod­ní bu­do­vou firmy prů­cho­dem. Do­mi­nant­ní­mi prvky pro­voz­ní bu­do­vy jsou velká okna s ba­rev­ným čle­ně­ním.

Tří­pod­laž­ní ob­jekt roz­ší­řil pře­de­vším vý­rob­ní ka­pa­ci­ty a pro­sto­ry pro vývoj a tes­to­vá­ní vlast­ních ře­še­ní a pro­duk­tů spo­leč­nos­ti In­ge­te­am, která se v Os­t­ra­vě vě­nu­je kom­plex­ním pro­jek­tům v ob­las­ti prů­mys­lo­vé au­to­ma­ti­za­ce a ro­bo­ti­ky.
VaV cen­t­rum za­bí­rá asi tře­ti­nu nové bu­do­vy. Mezi hlav­ní vý­zkum­né a vý­vo­jo­vé pro­jek­ty patří na­pří­klad vývoj me­cha­t­ro­nic­kých a ro­bo­tic­kých ře­še­ní, vývoj apli­ka­cí In­dust­ry 4.0, vy­u­ži­tí vir­tu­ál­ní a roz­ší­ře­né re­a­li­ty a 3D tisků. Zbylé pro­sto­ry jsou vy­u­ži­ty pro vý­ro­bu elek­tro­roz­vadě­čů, což přímo na­va­zu­je na pro­jekč­ní čin­nos­ti In­ge­te­a­mu.
Nové vý­zkum­né a vý­vo­jo­vé cen­t­rum na­bí­zí uplat­ně­ní hlav­ně pro od­bor­ní­ky na ro­bo­ti­ku, elek­tro­pro­jek­tan­ty, stroj­ní kon­struk­té­ry a IT pro­gra­má­to­ry. Před­po­klá­dá se také další roz­ší­ře­ní spo­lu­prá­ce s Fa­kul­tou elek­tro­tech­ni­ky a in­for­ma­ti­ky na VŠB-TU Os­t­ra­va. Pro­jekt nové pro­voz­ní bu­do­vy spo­leč­nos­ti In­ge­te­am stál cca 40 mi­li­o­nů korun. Os­t­rav­ská spo­leč­nost In­ge­te­am je sou­čás­tí nad­ná­rod­ní sku­pi­ny Grupo In­ge­te­am s více než 4 ti­sí­ci za­měst­nan­ci ve 25 ze­mích světa.


Mohlo by vás zajímat: