Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pozvánka na workshop 3D skenování

Autor článku: Redakce   
Středa, 31 Leden 2024 22:57

Tags: 3D ske­no­vá­ní | 3D tisk | Aditivní výroba | EDIH | In­ter­ak­tiv­ní kurz | Os­t­ra­va

interaktivni workshop 3d skenovani cz-2405Ev­rop­ský di­gi­tál­ní ino­vač­ní hub Os­t­ra­va (EDIH Os­t­ra­va) zve na nový prak­tic­ký in­ter­ak­tiv­ní kurz 3D ske­no­vá­ní 22. února 2024, od 9:00 do 16:50 v IT4In­no­vati­ons ná­rod­ním su­per­po­čí­ta­čo­vém cen­t­ru, míst­nost 207. Kurz na­bí­zí uni­kát­ní pří­le­ži­tost po­ro­zu­mět spo­je­ní 3D ske­no­vá­ní a 3D tisku ve vý­rob­ním pro­ce­su a je ide­ál­ní pro kaž­dé­ho, kdo chce ob­je­vit vý­ho­dy této tech­no­lo­gie.

V prů­bě­hu kurzu se se­zná­mí­te s přes­ný­mi op­tic­ký­mi 3D ske­ne­ry, na­u­čí­te se zá­kla­dy op­tic­ké me­t­ro­lo­gie a zís­ká­te prak­tic­ké do­ved­nos­ti v práci s na­ske­no­va­ný­mi daty.

EDIH-workshop

Finanční podmínky

Všech­ny kurzy jsou rea­li­zo­vá­ny pod zášti­tou EDIH Os­t­ra­va, který v rámci své čin­nos­ti pod­po­ru­je za­vá­dě­ní a vy­u­ží­vá­ní po­kro­či­lých di­gi­tál­ních tech­no­lo­gií. Proto mají účast­ní­ci z ma­lých a střed­ních firem kurzy za zvý­hod­ně­nou do­to­va­nou cenu – za­pla­tí pouze 15 % z cel­ko­vé hod­no­ty kurzy, tedy 1500 Kč, zbylé ná­kla­dy hradí EDIH.

Více in­for­ma­cí sdělí Mgr. Lucie Fol­dy­no­vá, spe­ci­a­lis­ta pod­po­ry firem, tel: +420 596 999 611.

 


Mohlo by vás zajímat: