Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Miska od AnyoneGo zaujme designem i materiálem

Středa, 16 Červen 2021 21:49

Nahled miska AnyoneGo-21253D tisk je vy­ni­ka­jí­cí po­můc­kou pro pro­to­ty­po­vá­ní a tes­to­vá­ní, zatím však stále není úplně běžné jeho vy­u­ži­tí pro kom­plex­ní kon­co­vé pro­duk­ty. Česká spo­leč­nost Any­o­ne­Go patří v tomto směru už od sa­mé­ho vzni­ku se svými vo­zíč­ky pro hen­di­ke­po­va­né psy mezi svě­to­vé prů­kop­ní­ky. A v tomto ino­va­tiv­ním pří­stu­pu k 3D tisku po­kra­ču­je i na­dá­le. Plast, se kte­rým 3D tis­kár­ny v sou­čas­né době nej­čas­tě­ji pra­cu­jí, není zrov­na přá­tel­ský pro pří­ro­du.

V Any­o­ne­Go proto ne­u­stá­le sle­du­jí nové tren­dy, které se na poli eko­lo­gič­těj­ších ře­še­ní pro 3D tisk ob­je­vu­jí. Tato snaha a kon­ti­nu­ál­ní tes­to­vá­ní při­ná­ší kon­krét­ní vý­sle­dek a nej­no­věj­ší pro­dukt mohou do­dá­vat na trh i v eko­lo­gic­ky še­tr­ném pro­ve­de­ní.
Zmí­ně­nou no­vin­kou v sor­ti­men­tu, kte­rou bude možné za­kou­pit v plně roz­lo­ži­tel­ném, tzv. bi­o­de­gra­da­bil­ním pro­ve­de­ní, je spe­ci­ál­ní sta­vi­tel­ná miska na jídlo a vodu ur­če­ná pro do­má­cí maz­líč­ky. Jak je u Any­o­ne­Go zvy­kem, půjde o ře­še­ní vlast­ní kon­struk­ce i de­sig­nu a kom­plet­ně vy­ro­be­né pro­střed­nic­tvím 3D tisku.

Nahled miska AnyoneGo eco-2125

Po­ža­dav­kům na eko­lo­gic­ky še­tr­ný a plně roz­lo­ži­tel­ný ma­te­ri­ál vy­ho­věl fi­la­ment No­nO­i­len od čes­ké­ho vý­rob­ce Filla­men­tum Ma­nu­factu­ring Czech. Je vhod­ný pro styk s po­tra­vi­na­mi, zvlád­ne vyšší tep­lo­ty a vý­rob­ky z něj je do­kon­ce možné mýt v myčce. To všech­no jsou pa­ra­me­t­ry pro jí­del­ní misku, byť ur­če­nou pro do­má­cí maz­líč­ky, velmi dů­le­ži­té. Až jed­nou miska do­slou­ží svému účelu, ma­ji­tel ji jed­no­du­še ro­ze­be­re a zkom­postu­je.

Podle do­stup­ných in­for­ma­cí bude tato miska vůbec prv­ním ko­merč­ním pro­duk­tem tiš­tě­ným z to­ho­to fi­la­men­tu, který vstou­pí na ev­rop­ský trh.
Na nové misce pro do­má­cí maz­líč­ky však není za­jí­ma­vý jen po­u­ži­tý ma­te­ri­ál, ale celá kon­struk­ce, která umožňuje velmi snad­no na­sta­vit její výšku i sklon. Vzni­kl tak pro­dukt, který je sta­bil­ní, plně sta­vi­tel­ný, uži­va­tel­sky jed­no­du­chý, uni­ver­zál­ní v po­u­ži­tí a také skvě­le vy­pa­dá.
Eko­lo­gic­ky roz­lo­ži­tel­né misky Any­o­ne­Go plá­nu­je do sor­ti­men­tu za­řa­dit nej­poz­dě­ji do konce červ­na 2021.

Další informace jsou k dispozici na webu www.anyonego.com.