Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Výkonný softwarový nástroj pro Sinumerik One

Čtvrtek, 24 Červen 2021 11:31

Tags: CAD/CAM | CNC | Obrábění | Siemens | Sinumeric | Top Speed Plus

Siemens Sinumeric-2126Nová tech­no­lo­gie Top Speed Plus firmy Sie­mens za­jiš­ťu­je větší dy­na­mi­ku CNC fré­zo­vá­ní při spo­leh­li­vém do­dr­že­ní kon­tu­ry. To je dů­le­ži­té zejmé­na pro tří a pě­ti­o­sé si­mul­tán­ní ob­rá­bě­ní, např. při ob­rá­bě­ní ploch. Tech­no­lo­gic­ká funk­ce Top Speed Plus op­ti­ma­li­zu­je rych­lost­ní pro­fil, čímž zrych­lu­je CNC ob­rá­bě­ní. To vý­raz­ně sni­žu­je dobu zpra­co­vá­ní. Ino­va­tiv­ní tech­no­lo­gie fil­tru stupňuje výkon, a i přes zvý­še­nou dy­na­mi­ku spo­leh­li­vě zabraňuje vzni­ku ru­ši­vých vib­ra­cí v me­cha­ni­ce stro­je, které by mohly ovliv­nit přes­nost kon­tu­ry.

Vyšší dy­na­mi­ka umožňuje v zá­vis­los­ti na kon­krét­ním pří­pa­du zkrá­tit dobu zpra­co­vá­ní až o 30 %, což je re­ál­né jak v sé­ri­o­vé vý­ro­bě, tak i u in­di­vi­du­ál­ních za­ká­zek. Ob­rov­ský po­ten­ci­ál úspor na­bí­zí např. ve vý­ro­bě forem: ně­kte­ré kom­po­nen­ty vy­ža­du­jí cel­ko­vý čas zpra­co­vá­ní v řádu ně­ko­li­ka hodin, takže úspo­ra až 30 % před­sta­vu­je pro uži­va­te­le znač­né zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty.

Top Sur­fa­ce od­st­raňuje ge­o­me­t­ric­ké ne­přes­nos­ti

Pro do­sa­že­ní vy­so­ké kva­li­ty po­vrchu je zá­sad­ní spo­leh­li­vé do­dr­že­ní kon­tu­ry. In­te­li­gent­ní al­go­rit­mus pak op­ti­ma­li­zu­je ge­o­me­t­ric­ká data CNC pro­gra­mů ge­ne­ro­va­ných v CAD/CAM, čímž do­sáh­ne ho­mo­gen­ní­ho po­vrchu. Tento krok za­jiš­ťu­je tech­no­lo­gic­ká funk­ce Top Sur­fa­ce, jež od­st­raňuje ge­o­me­t­ric­ké ne­přes­nos­ti s to­le­ran­cí de­fi­no­va­nou uži­va­te­lem a ho­mo­ge­ni­zu­je prů­běh dané dráhy.

Si­nu­me­rik One Dy­na­mics – bez zá­sa­hů vý­rob­ce

Top Speed Plus je jed­nou z mnoha funk­cí tech­no­lo­gic­ké­ho ba­líč­ku Si­nu­me­rik One Dy­na­mics, který je pro Si­nu­me­rik One k dis­po­zi­ci ve třech pro­ve­de­ních. Soft­wa­ro­vé funk­ce ob­sa­že­né v těch­to ba­líč­cích pod­po­ru­jí uži­va­tel­ské pro­gra­mo­vá­ní na úrov­ni stro­je až po vy­so­ce vý­kon­né opra­co­vá­ní ob­rob­ků pro­gra­mo­va­tel­ných s po­mo­cí CAD/CAM pro vy­so­kou kva­li­tu po­vrchu. Funk­ce Si­nu­me­rik One Dy­na­mics ne­vy­ža­du­jí (až na pár vý­ji­mek) žádný zásah vý­rob­ce stro­je při uvá­dě­ní do pro­vo­zu, své před­nos­ti pro­ká­žou ihned po spuš­tě­ní. Je­li­kož se jedná o čistě soft­wa­ro­vé funk­ce, není třeba pro­vá­dět žádné zá­sa­hy do me­cha­ni­ky stro­je. Ak­ti­va­ce Op­ti­on Si­nu­me­rik One Dy­na­mics je zá­ru­kou ma­xi­mál­ní dy­na­mi­ky, pre­ciz­nos­ti, pro­duk­ti­vi­ty a op­ti­mál­ní­ho vy­u­ži­tí stro­je.


Mohlo by vás zajímat: