Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Creaform oznamuje vydání VXelements 9.0

Pátek, 25 Červen 2021 00:01

Tags: 3D skenování | Creaform | Prohlížeč | VXelements | VXinspect | VXmodel | VXscan-R

vxelements 9-0-2126Cre­a­form, do­da­va­tel au­to­ma­ti­zo­va­ných a pře­nos­ných ře­še­ní pro 3D mě­ře­ní a in­že­nýr­ských služ­eb, ozná­mil 23. červ­na vy­dá­ní nej­no­věj­ší verze své plat­for­my VXe­le­ments. Bylo vy­vi­nu­to ně­ko­lik no­vých funk­cí i vy­lep­še­ní stá­va­jí­cích funk­cí, které po­sky­tu­jí vý­znam­né zdo­ko­na­le­ní. Od­bor­ní­ci i za­čá­teč­ní­ci ob­je­ví velmi za­jí­ma­vé, nové a vy­lep­še­né ná­stro­je ve ver­zích VXs­can, VXin­spect, Vx­mo­del a VXs­can-R.

Díky nim bude je­jich práce mno­hem jed­no­duš­ší, rych­lej­ší a pro­fi­ta­bil­něj­ší.

Ve snaze zdo­ko­na­lit VXe­le­ments a sy­ner­gii mezi soft­warem a hard­warem byl každý modul VX up­gra­do­ván tak, aby vy­ho­vo­val ne­u­stá­le se mě­ní­cím po­tře­bám uži­va­te­lů a dneš­ní­mu ne­u­stá­le se roz­ví­je­jí­cím prů­mys­lo­vým od­vět­vím. Zde jsou ně­kte­ré z dů­le­ži­tých výhod této nej­no­věj­ší verze:

  • No­vin­ka – Pro­hlí­žeč VXe­le­ments: Tato bez­plat­ná verze plat­for­my, která se po­u­ží­vá ke sdí­le­ní dat, umož­ní zá­kaz­ní­kům nebo ko­le­gům mimo tým vi­zu­a­li­zo­vat data z první ruky, čímž usnad­ní a zrych­lí spo­lu­prá­ci na pro­jek­tech.
  • In­te­li­gent­ní roz­li­še­ní: Tato nová funk­ce, která je k dis­po­zi­ci pro nej­no­věj­ší ge­ne­ra­ci 3D ske­ne­rů Cre­a­form, umožňuje uži­va­te­lům ge­ne­ro­vat skeny z více úrov­ní roz­li­še­ní, aby se lépe re­pro­du­ko­va­ly de­tai­ly, hrany a vy­so­ké za­kři­ve­ní. Vyšší úrov­ně roz­li­še­ní lze au­to­ma­tic­ky vy­tvo­řit ně­ko­li­ka způ­so­by: soft­wa­ro­vou in­te­li­gen­cí; spuš­tě­ním ze ske­ne­ru; a ge­ne­ro­vá­ním z vý­bě­ru na síti nebo ze ša­b­lo­ny.
  • VX­mo­del: S při­dá­ním funk­cí Flat­ten mesh, Ex­tru­de boun­da­ries a Ex­tend boun­da­ries umož­ní tento modul uži­va­te­lům pro­vá­dět jed­no­du­še a bez ná­ma­hy ope­ra­ce ná­sled­ných úprav 3D ske­no­va­ných dat.
  • VXin­spect: Ná­stro­je rych­lé kon­t­ro­ly – jako je vy­tvá­ře­ní entit jed­ním klik­nu­tím, nové kon­strukč­ní me­to­dy pro ge­o­me­t­ric­ké en­ti­ty a nové mož­nos­ti vy­tvá­ře­ní se­stav – jsou jen ně­ko­li­ka vy­lep­še­ní­mi, která do­da­jí 3D in­spekč­ní­mu soft­wa­ru jed­no­du­chost a fle­xi­bi­li­tu.
  • VXs­can-R: Nová a vy­lep­še­ná funk­ce Sur­fa­ce v kom­bi­na­ci s funk­cí Smart Re­so­lu­ti­on usnad­ní uži­va­te­lům ge­ne­ro­vá­ní ro­bo­tic­kých tra­jek­to­rií a ma­xi­mál­ní vy­u­ži­tí je­jich au­to­ma­ti­zo­va­ných ře­še­ní kon­t­ro­ly kva­li­ty.

Mohlo by vás zajímat: