Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bentley dokončuje akvizici firmy Seequent

Pátek, 25 Červen 2021 00:42

Tags: 3D Modelování | Akvizice | Bentley Systems | Geovědy | GIS | Seequent | Software

Bentley Seequent-2126Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 17. červ­na do­kon­če­ní akvi­zi­ce spo­leč­nos­ti Se­equent Hol­dings Li­mi­ted, glo­bál­ní­ho lídra v ob­las­ti 3D mo­de­lo­va­cí­ho soft­wa­ru pro ge­o­vě­dy, za při­bliž­ně 900 mi­li­o­nů do­la­rů v ho­to­vos­ti (pro bez­dluž­ný ob­chod a s vý­hra­dou ko­neč­ných úprav pro­voz­ní­ho ka­pi­tá­lu) plus 3 141 342 akcií Bent­ley Sys­tems (BSY) třídy B.

Při ozna­mo­vá­ní pro­voz­ních vý­sled­ků ve dru­hém čtvrt­le­tí roku 2021 (na­plá­no­vá­no na 10. srpna 2021) Bent­ley Sys­tems ak­tu­a­li­zu­je svůj fi­nanč­ní vý­hled na celý rok 2021, ve kte­rém se pro­mít­ne za­čle­ně­ní Se­equen­tu.


Mohlo by vás zajímat: