Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář 3D Systems The Best Supports are NoSupports

Úterý, 06 Červenec 2021 17:28

3D Systems-Webinar Podpory-2128Do­sa­vad­ní způ­so­by pod­po­ry dílů při ko­vo­vé adi­tiv­ní vý­ro­bě za­ved­ly ome­ze­ní ná­vr­hu dílů. Zvý­še­ná slo­ži­tost spo­je­ná s ode­brá­ním pod­pěr zvý­ši­la ná­kla­dy, čas po­třeb­ný k pro­ve­de­ní pro­ce­su a ně­kte­ré díly a apli­ka­ce byly do­kon­ce z adi­tiv­ní vý­ro­by vy­lou­če­ny kvůli pro­blé­mům v sou­vis­lo­sti s pod­po­ra­mi.

Spolu s před­ní­mi od­bor­ný­mi zna­lost­mi a stroj­ní­mi plat­for­ma­mi 3D Sys­tems má soft­wa­ro­vý ba­lí­ček 3DX­pert po­kro­či­lé funk­ce ko­vo­vé adi­tiv­ní vý­ro­by, které po­mo­hou pro­ra­zit ome­ze­ní va­šich ná­vrhů o funk­ce, jako je multi-ex­po­zi­ce a ther­mal bla­des, které vám po­mo­hou re­a­li­zo­vat cíl bez pod­por. Mul­tiex­po­zi­ce může dras­tic­ky re­du­ko­vat sa­mo­nos­ný úhel při za­cho­vá­ní vy­so­ce kva­lit­ní po­vr­cho­vé úpra­vy a te­pel­né listy po­sky­tu­jí struk­tu­ru pro pře­nos tepla a ří­ze­ní pro­ce­su sva­řo­vá­ní pro prvky s nej­niž­ším úhlem bez při­va­ře­ní k dílu.

Pokud máte zájem o pro­ble­ma­ti­ku ko­vo­vé adi­tiv­ní vý­ro­by, při­hlas­te se na webi­nář, který se bude konat až po prázd­ni­nách, 9. září 2021 od 11:00 hodin.
Se­zná­mí­te se s his­to­ric­kým pro­blé­mem mi­ni­mál­ních úhlů pod­po­ry, s ná­stro­ji 3DX­pert pro po­kro­či­lou seg­men­ta­ci a při­řa­zo­vá­ní pa­ra­me­t­rů i s výše zmí­ně­ný­mi funk­ce­mi.

     Registrujte se už nyní