Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

V MCAE vytiskli 500 srdíček pro Běh dobré vůle

Pondělí, 12 Červenec 2021 23:43

BDV OH-IMG 6997-2129Stej­ně jako mi­nu­lý rok se i letos v MCAE vrhli do 3D tisku 500 kusů sr­dí­ček pro cha­ri­ta­tiv­ní běh na­da­ce Olgy Hav­lo­vé, aby tak pod­po­ři­li dobrou věc a utu­ži­li spor­tov­ní­ho ducha ve spo­leč­nos­ti. Srdce z 3D tis­kár­ny bude slou­žit jako me­dai­le pro kaž­dé­ho zú­čast­ně­né­ho zá­vod­ní­ka. Tisk 500 kusů sr­dí­ček, které budou slou­žit jako oce­ně­ní pro zá­vod­ní­ky, pro­bí­hal na pro­fe­si­o­nál­ní 3D tis­kár­ně Stra­ta­sys F900, která pra­cu­je s tech­no­lo­gií FDM.

Tato 3D tis­kár­na se běžně vy­u­ží­vá ve vel­kých vý­rob­ních zá­vo­dech, pře­váž­ně v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu, pro­to­že je ide­ál­ní pro sé­ri­o­vou vý­ro­bu. Pro vy­tiš­tě­ní mo­de­lů po­u­ží­vá čtr­náct sku­teč­ných ter­mo­plas­tů, za­jiš­ťu­jí­cích od­po­ví­da­jí­cí ma­te­ri­á­lo­vé vlast­nos­ti, bi­o­kom­pa­ti­bi­li­tu, odol­nost vůči teplu, che­mi­ká­li­ím, UV zá­ře­ní nebo elek­trosta­tic­kou odol­nost. Na výběr je z pěti růz­ných výšek tisku sta­veb­ní vrst­vy, je­jichž volba se pro­je­ví v na­sta­ve­ní de­tai­lů a rych­los­ti zpra­co­vá­ní vý­tis­ku.

Po drob­né úpra­vě 3D mo­de­lu se tech­nič­tí pra­cov­ní­ci roz­hod­li, že pro 3D tisk sr­dí­ček bude nej­vhod­něj­ší po­u­žít ma­te­ri­ál ASA. Tento tis­ko­vý ma­te­ri­ál má vy­ni­ka­jí­cí me­cha­nic­kou pev­nost, UV sta­bi­li­tu a ide­ál­ně kom­bi­nu­je více barev, jako v tomto pří­pa­dě, kdy se po­u­ži­la kom­bi­na­ce bílé a čer­ve­né. Jen v opač­né va­ri­an­tě než v roce 2020. Díky dvěma zá­sob­ní­kům je 3D tis­kár­na schop­ná ne­přetržité­ho pro­vo­zu. Takto velká série tro­fe­jí byla vy­tiš­tě­na během pár dnů, aby je měli or­ga­ni­zá­to­ři akce co nejdří­ve u sebe.

3. roč­ník to­ho­to cha­ri­ta­tiv­ní­ho zá­vo­du s ná­zvem Běh dobré vůle se usku­teč­ní 15. září v oboře Hvězda v Praze. Celý vý­tě­žek ze star­tov­né­ho po­pu­tu­je na pod­po­ru rodin, které se ocit­li v tís­ni­vé si­tu­a­ci. Zá­vo­du se mohou zú­čast­nit jed­not­liv­ci, ro­di­ny s dětmi nebo i ko­le­go­vé ze za­měst­ná­ní. Vy­brat si mů­že­te z ně­ko­li­ka délek – 4 × 2,5 km pro týmy, 5 km nebo 10 km. Takže se zá­vo­du může zú­čast­nit každý. Ne­vá­hej­te a pod­poř­te dobrou věc svou re­gis­tra­cí. V le­toš­ním roce si mů­že­te zvo­lit mezi kla­sic­kým nebo vir­tu­ál­ním zá­pis­ným. Vir­tu­ál­ní star­tov­né je ur­če­né pro ty, kteří se ne­mo­hou zá­vo­du zú­čast­nit, ale chtě­jí pod­po­řit dobrou věc.

Více in­for­ma­cí a re­gis­tra­ci na­jde­te na strán­kách Na­da­ce Olgy Hav­lo­vé.