Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ZWCAD 2022 pro rychlejší a jednodušší projektování

Čtvrtek, 22 Červenec 2021 23:40

Tags: CAD | Software | ZWCAD 2022 | ZW­SOFT

ZWCAD1-2130Spo­leč­nost ZW­SOFT před­sta­vi­la 22. čer­ven­ce 2021 rych­lej­ší a přá­tel­štěj­ší ZWCAD 2022, nej­no­věj­ší verzi svého vlaj­ko­vé­ho CAD ře­še­ní. Pro český a slo­ven­ský trh bude tato verze vy­dá­na 1. srpna 2021. Vý­vo­jo­vý tým ZWCAD se u této verze sou­stře­dil hlav­ně na to, aby pod­po­řil tvr­ze­ní... „ZWCAD je stále rych­lej­ší a rych­lej­ší".

Vý­sled­kem je, že v ZW­CA­Du 2022 je ote­ví­rá­ní a zo­o­mo­vá­ní vý­kre­sů po­měr­ně rych­lej­ší o 40 %, posun a kres­le­ní kři­vek o 80 %, úpra­vy o 60 % a vy­kres­lo­vá­ní o 30 %. Kromě toho byly vy­vi­nu­ty po­kro­či­lé funk­ce, které splňují po­tře­by pro rych­lej­ší do­dá­ní pro­jek­tů, a to i těch kom­pli­ko­va­něj­ších. Stej­ně snad­né, jako je na­pří­klad po­ří­ze­ní fo­to­gra­fie, je i po­mo­cí pří­ka­zu Flat­shot oka­mži­té ge­ne­ro­vá­ní 2D verzí 3D ob­jek­tů v ak­tu­ál­ním po­hle­du, což vý­znam­ně šetří čas pře­vá­dě­ní vý­kre­sů.

ZWCAD2-2130
Video: Fla­tshot v ZWCAD 2022

Aso­ci­a­tiv­ní pole vám umožňují rych­le uspo­řá­dat ob­jek­ty v ob­dél­ní­ko­vých nebo po­lár­ních vzo­rech nebo podle cesty. Chce­te-li je upra­vit, jed­no­du­še po­táh­ně­te uzly nebo uprav­te na nově při­da­né kon­tex­to­vé kartě s ná­hle­dy změn.

ZWCAD3-2130
Video: Aso­ci­a­tiv­ní pole v ZWCAD 2022

Tr­va­lý po­krok pro přá­tel­štěj­ší zá­ži­tek

Kromě rych­los­ti, je ZWCAD 2022 také uži­va­tel­sky přá­tel­štěj­ší. Li­cen­ce lze ak­ti­vo­vat, i když je po­čí­tač of­fli­ne. Nyní mů­že­te přímo ak­ti­vo­vat a zpřístup­nit li­cen­ce ZWCAD pou­hým na­ske­no­vá­ním QR kódů.
Nyní již ne­mu­sí­te vy­bí­rat mezi pro­stře­dím Kla­sic­kým nebo Rib­bo­no­vým, pro­to­že je lze zob­ra­zit obě sou­čas­ně. Dal­ším vy­lep­še­ním je, pokud exis­tu­je více vý­ře­zů, mů­že­te je­jich ve­li­kost měnit ta­že­ním za je­jich okra­je. Po­dob­ně lze vy­tvo­řit nové vý­ře­zy, ta­že­ním za hrany vý­ře­zů na okra­ji mo­de­lo­vé­ho pro­sto­ru.

ZWCAD4-2130
Obr: Ko­exis­ten­ce kla­sic­ké­ho menu a pásu karet

ZWCAD je ve své pod­sta­tě plat­for­mo­vým CAD ře­še­ním, což zna­me­ná, že ZWCAD pod­po­ru­je různé for­má­ty sou­bo­rů. Nyní lze do této verze im­por­to­vat hlav­ní sou­bo­ry .ifc. Chce­te-li rych­le zkon­t­ro­lo­vat po­drob­nos­ti BIM mo­de­lu, mů­že­te jed­no­du­še klik­nout na en­ti­ty v mo­de­lo­vém pro­sto­ru nebo ve stro­mo­vé struk­tu­ře ve struk­tu­ro­va­ném pa­ne­lu IFC. Dal­ším bo­nu­sem je, že mů­že­te tyto in­for­ma­ce o mo­de­lu ex­tra­ho­vat a ex­por­to­vat po­mo­cí pří­ka­zu DA­TA­EX­TRACTI­ON.

ZWCAD5-2130
Video: IFC Im­port v ZWCAD 2022

Díky vaší cenné zpět­né vazbě při tes­to­vá­ní Beta verze je ZWCAD 2022 v mno­hém vy­lep­še­ný, hlav­ně v efek­ti­vi­tě, sta­bi­li­tě a funkč­nos­ti. Ne­vá­hej­te jej vy­zkou­šet!

   Stáh­ně­te si 30­den­ní zku­šeb­ní verzi ZWCAD 2022   
   a vy­zkou­šej­te   

VY­ZKOU­ŠEJ­TE ZWCAD 2022
Včet­ně tech­nic­ké pod­po­ry

Všech­ny po­třeb­né in­for­ma­ce k ZW­CA­Du na­jde­te na www.​cadservis.​com.


Mohlo by vás zajímat: