Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nové vydání CATIA 3DEXPERIENCE do 3D PDF

Středa, 28 Červenec 2021 22:54

Tags: 3D PDF | 3DEXPERIENCE | CATIA | Theorem Solutions | V24.1

3DPDF-RFQ-2131The­o­rem So­lu­ti­ons vydal nej­no­věj­ší verzi soft­wa­ru Catia 3DE­x­pe­ri­en­ce do 3D PDF. Verze 24.1 pod­po­ru­je Catia 3DE­x­pe­ri­en­ce ve vy­dá­ních 2018x, 2019x, 2020x a nyní 2021x. 3D PDF pu­b­lisher na­bí­zí ře­še­ní pro pu­b­li­ko­vá­ní 3D PDF, které uži­va­te­lům umožňuje sdí­let svá tech­nic­ká data vy­tvo­ře­ná v Catia 3DE­x­pe­ri­en­ce s od­dě­le­ní­mi, která ne­ma­jí Catia 3DE­x­pe­ri­en­ce, ale po­tře­bu­jí pří­stup k 3D vy­ob­ra­ze­ní.

Pu­b­li­kač­ní pro­duk­ty umožňují zve­řej­ně­ní dat 3DE­x­pe­ri­en­ce přímo z ná­vr­ho­vé apli­ka­ce do in­ter­ak­tiv­ní­ho for­má­tu do­ku­men­tu 3D PDF nebo do vý­stu­pu HTML5 pro po­u­ži­tí ve webo­vých pro­hlí­že­čích.
Verze pro webo­vý pro­hlí­žeč před­sta­vu­je in­ter­ak­tiv­ní PDF for­mát a po­sky­tu­je uži­va­te­lům mož­nost pří­stu­pu ke 3D do­ku­men­tům ve všech do­stup­ných pro­hlí­že­čích, ať už na stol­ních po­čí­ta­čích, table­tech nebo mo­bil­ních za­ří­ze­ních (IOS a An­dro­id), což je vel­kým pří­no­sem pro au­to­ma­ti­za­ci vy­tvá­ře­ní in­ter­ak­tiv­ních on-line ka­ta­lo­gů a se­zna­my dílů přímo z CAD zdro­je.
To zna­me­ná, že uži­va­te­lé mohou vy­dá­vat sou­čas­ně vý­stu­py PDF i HTML5, což jim dává to nej­lep­ší z obou světů a při­tom chrá­ní du­šev­ní vlast­nic­tví, pro­to­že uži­va­te­lé si pro­hlí­že­jí pouze zob­ra­ze­ní dat.
3D PDF má mnoho pří­pa­dů po­u­ži­tí a ote­ví­rá pří­stup k datům CAD a vi­zu­a­li­za­cím, která byla dříve pří­stup­ná pouze tech­ni­kům a ná­vr­há­řům.
Více na www.theorem.com.


Mohlo by vás zajímat: