Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Simulace nebezpečných teplotních podmínek v Tokiu

Pátek, 30 Červenec 2021 00:49

Tags: Atletika | Hexagon MI | Simulace | Teplota | Tokio

Hexagon-Athlete Simulation-2131In­že­ný­ři z di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce spo­leč­nos­ti He­xa­gon, jejíž si­mu­lač­ní soft­ware po­u­ží­va­jí vý­rob­ci jako Ai­r­bus, Toy­o­ta a Sam­sung, si­mu­lo­va­li účin­ky hor­kých a vlh­kých pod­mí­nek na spor­tov­ce, který zá­vo­dil v zá­vo­dě na 10 tisíc metrů (nejdel­ší závod v běhu na sta­di­o­nu). Na­vzdo­ry star­tu zá­vo­du po zá­pa­du slun­ce si­mu­la­ce uka­zu­jí, že spor­tov­ci stále čelí vy­čer­pá­va­jí­cím pod­mín­kám.

Podle si­mu­la­ce i za prů­měr­ných pod­mí­nek 27 ° C a 70% vlh­kos­ti mohou běžci na 10 km za­zna­me­nat tep­lo­tu těla nad 39 °C (39,07). Při­tom tep­lo­ta nad 38 °C je po­va­žo­vá­na za ho­reč­na­tou a vý­zkum uka­zu­je, že lidé po­tře­bu­jí pro op­ti­mál­ní fun­go­vá­ní bi­o­che­mic­kých re­ak­cí udr­žo­vat tep­lo­tu svého těla mezi 35 a 39 °C. Lidé vy­sta­ve­ní po­ci­to­vým tep­lo­tám nad 32,2 °C ris­ku­jí úpal, tep­lot­ní křeče a vy­čer­pá­ní z tepla.
Roste zne­po­ko­je­ní nad roz­hod­nu­tím uspo­řá­dat le­toš­ní hry v par­ném létě v Tokiu, při­čemž od­bor­ní­ci va­ru­jí: „Nikdy byste ne­mě­li běhat v ta­ko­vé kom­bi­na­ci tepla a vlh­kos­ti“. Úpal je prav­dě­po­dob­ně nej­vět­ší hroz­bou pro účast­ní­ky sou­vi­se­jí­cí s po­ča­sím, která je způ­so­be­na dlou­ho­do­bým vy­sta­ve­ním vy­so­kým tep­lo­tám a vlh­kos­ti s malým až žád­ným vě­trem a může mít za ná­sle­dek mdlo­by, zá­chva­ty nebo cel­ko­vé vy­čer­pá­ní.
Aby uká­za­li, jak blíz­ko se mohou spor­tov­ci do­stat ke škod­li­vé­mu do­pa­du horka jen při změně tep­lo­ty o ně­ko­lik stupňů, si­mu­lo­va­li in­že­ný­ři dva různé scé­ná­ře:

  • Tep­lej­ší než prů­měr­né pod­mín­ky: za­ne­dba­tel­ná rych­lost větru, tep­lo­ta vzdu­chu 32 stupňů Cel­sia a 90% vlh­kost
  • Prů­měr­né pod­mín­ky pro roční ob­do­bí: za­ne­dba­tel­ná rych­lost větru, tep­lo­ta vzdu­chu 27 stupňů C a 70% vlh­kost.

Si­mu­la­ce uka­zu­jí znač­ný dopad, který může způ­so­bit malá změna po­ča­sí. Pokud tep­lo­ta vzdu­chu stoup­ne o pou­hých pět stupňů nad prů­měr, si­mu­lo­va­ná tep­lo­ta těla se zvýší na 39,77 °C a tep­lo­ta kůže na 37 °C.

Celý člá­nek v an­g­lič­ti­ně na­jde­te na www.hexagonmi.com.


Mohlo by vás zajímat: