Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

K dispozici je verze 2021.3 převodníku souborů Datakit

Pondělí, 02 Srpen 2021 23:13

Tags: CAD | Datakit | Konverze dat | Převody | V2021.3

shema-CrossManager-10-2132Spe­ci­a­lis­ta na pře­nos dat mezi CAD sys­témy – Da­ta­kit – ozna­mu­je do­stup­nost verze 2021.3 svého soft­wa­ru. Při­dá­vá pod­po­ru pro nej­no­věj­ší verze ACIS, In­ven­tor, Creo Pa­ra­met­ric, Revit, STEP a NX ­for­máty, stej­ně jako nové mož­nos­ti čtení dat pro for­má­ty Rhino a CATIA V6 / 3DE­x­pe­ri­en­ce. Nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ce roz­sáh­lé pa­le­ty soft­wa­ru pro pře­vod CAD for­má­tu od Da­ta­ki­tu je k dis­po­zi­ci s mnoha no­vý­mi funk­ce­mi.

Pod­po­ra no­vých verzí 2D a 3D for­má­tů

Při­dání pod­po­ry pro čtení no­vých verzí CAD a BIM for­má­tů pro veš­ke­rý Da­ta­kit soft­ware:

ACIS Rea­der

Čteč­ka sou­bo­rů ACIS nyní pod­po­ru­je sou­bo­ry .sat .asat .sab a .asab ve všech ver­zích to­ho­to for­má­tu, až do verze 2021 1.0.

In­ven­tor Rea­der

Čteč­ka sou­bo­rů In­ven­to­ru nyní pod­po­ru­je čtení sou­bo­rů .ipt a .iam z In­ven­to­ru 2022.
Pod­po­ro­vá­ny jsou tedy verze 9 až 2022.

NX Rea­der

Si­e­mens dal do oběhu za po­sled­ní tři mě­sí­ce od vy­dá­ní Da­ta­ki­tu V2021.2 ně­ko­lik no­vých verzí NX. Verze 2021.3 je již pod­po­ru­je a do­ká­že pře­vá­dět sou­bo­ry NX až do NX 1973.

Revit Rea­der

Nyní je pod­po­ro­vá­na nej­no­věj­ší verze Revit 2022. Čtecí roz­hra­ní Da­ta­kit Revit nyní pod­po­ru­je sou­bo­ry od verze Revit 2015 až 2022.

Čteč­ka Creo Pa­ra­me­t­ric­

Krát­ce po vy­dá­ní je Da­ta­kit již scho­pen na­bíd­nout roz­hra­ní, které pod­po­ru­je čtení sou­bo­rů po­chá­ze­jí­cích z Creo Pa­ra­met­ric 8.0. Ná­stro­je Da­ta­ki­tu nyní mohou číst a pře­vá­dět 2D a 3D sou­bo­ry od verze 2000i Pro­En­gi­nee­ra až do verze Creo 8.0.

Čteč­ka STEP

Pře­vod­ní­ky Da­ta­ki­tu nyní pod­po­ru­jí čtení sou­bo­rů STEP AP209.

Vy­lep­še­ní pro celou řadu soft­wa­ru

V2020.3 také těží z ne­u­stá­lé­ho zlep­šo­vá­ní de­sí­tek CAD roz­hra­ní po­sky­to­va­ných Da­ta­ki­tem. Ve sku­teč­nos­ti jsou tr­va­le udr­žo­vá­ny za úče­lem zlep­še­ní je­jich kva­li­ty a pod­po­ry no­vých sou­bo­rů při op­ti­ma­li­za­ci času pro­ve­de­ní.

Tato vy­lep­še­ní platí pro všech­ny pro­duk­to­vé řady Da­ta­ki­tu: pro kon­co­vé uži­va­te­le vy­u­ží­va­jí­cí plug-iny nebo pře­vod­ník CrossMa­nager, stej­ně jako pro vý­vo­já­ře soft­wa­ru vy­u­ží­va­jí­cí Da­ta­kit tech­no­lo­gii.

Nej­vý­znam­něj­ší po­kro­ky v této verzi jsou pod­po­ra ka­me­ro­vých dat pro kni­hov­nu pro čtení sou­bo­rů CATIA 3DE­x­pe­ri­en­ce (.3dxml) a pod­po­ra uži­va­tel­ských atri­bu­tů pro čteč­ku sou­bo­rů Rhino (.3dm).

Uži­va­te­lé, kteří si chtě­jí soft­ware Da­ta­kit vy­zkou­šet, si jej mohou stáh­nout a zís­kat zku­šeb­ní li­cen­ci na ofi­ci­ál­ních strán­kách CrossMa­nagerCross­Cad/Plg.

Soft­wa­ro­ví vý­vo­já­ři se zá­jmem o Da­ta­kit SDK mohou na­vští­vit strán­ku s pře­hle­dem Cross­Cad/Warekon­tak­to­vat Da­ta­kit pro zís­ká­ní in­for­ma­cí pro svou ak­ti­vi­tu.


Mohlo by vás zajímat: