Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3D Systems prodává lékařské simulace Simbionix

Úterý, 03 Srpen 2021 00:11

Tags: 3D Systems | Lékařství | Prodej | Simulace | Sim­bi­o­nix | Sur­gi­cal Science

LAP-Chole-opened-door-2132Spo­leč­nost 3D Sys­tems ozná­mi­la 28. čer­ven­ce 2021, že po­de­psa­la ko­neč­nou do­ho­du o pro­de­ji svého pod­ni­ká­ní z oboru lé­kař­ských si­mu­la­cí Sim­bi­o­nix spo­leč­nos­ti Sur­gi­cal Science Sweden, před­ní­mu do­da­va­te­li si­mu­lá­to­rů vir­tu­ál­ní re­a­li­ty pro lé­kař­ské vzdě­lá­vá­ní, za kupní cenu 305 mi­li­o­nů US do­la­rů, s vý­hra­dou ob­vyk­lých pod­mí­nek uza­vře­ní a úprav.

Touto akcí bude do­kon­če­na ini­ci­a­ti­va spo­leč­nos­ti 3D Sys­tems za­mě­ře­ná na od­pro­dej ve­d­lej­ší­ho pod­ni­ká­ní, aby se za­mě­ři­la vý­hrad­ně na svůj stra­te­gic­ký záměr být líd­rem v po­sky­to­vá­ní ře­še­ní adi­tiv­ní vý­ro­by pro apli­ka­ce na ros­tou­cích tr­zích, které vy­ža­du­jí vy­so­ce spo­leh­li­vé pro­duk­ty.
Díky této trans­ak­ci bude Sim­bi­o­nix in­te­gro­ván se Sur­gi­cal Science a vy­tvo­ří před­ní spo­leč­nost na trhu si­mu­la­ce lé­kař­ských po­stu­pů, včet­ně po­kro­či­lé ro­bo­tic­ké chi­rur­gie. Sim­bi­o­nix doplňuje a po­si­lu­je po­zi­ci Sur­gi­cal Science po­mo­cí ši­ro­ké­ho port­fo­lia si­mu­lá­to­rů v ob­las­tech, jako je obec­ná chi­rur­gie, en­do­vasku­lár­ní po­stu­py, en­do­sko­pie, uro­lo­gie, or­to­pe­die, ul­tra­zvuk a ro­bo­tic­ká chi­rur­gie. Sim­bi­o­nix také při­ná­ší dlou­ho­le­tou spo­lu­prá­ci s před­ní­mi spo­leč­nost­mi v ob­las­ti lé­kař­ských tech­no­lo­gií a aka­de­mic­ký­mi in­sti­tu­ce­mi, které jsou v po­pře­dí vý­vo­je nové tech­no­lo­gie ro­bo­tic­ké chi­rur­gie a ope­rač­ních po­stu­pů.
Sim­bi­o­nix vy­ká­zal v roce 2020 tržby ve výši 40,8 mi­li­o­nu do­la­rů. 3D Sys­tems oče­ká­vá do­kon­če­ní trans­ak­ce Sim­bi­o­nix během srpna 2021.


Mohlo by vás zajímat: