Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bentley oznamuje akvizici firmy Imago Seequentem

Neděle, 08 Srpen 2021 23:32

Tags: Akvizice | Bentley Systems | Geodata | Geologie | Imago | Seequent

Imago-Picture4a-2132Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 3. srpna, že její ob­chod­ní jed­not­ka Se­equent zís­ka­la spo­leč­nost Imago, vý­vo­já­ře clou­do­vé­ho soft­wa­ru pro sní­má­ní a sprá­vu ge­o­vě­dec­kých sním­ků. Akvi­zi­ce roz­ší­ří port­fo­lio tech­no­lo­gic­kých ře­še­ní Se­equen­tu a sou­čas­ně po­sí­lí clou­do­vé funk­ce, které ge­o­lo­gům a tech­ni­kům po­mo­hou řešit pro­blémy v ob­las­ti země, ži­vot­ní­ho pro­stře­dí a ener­ge­ti­ky.

Clou­do­vá plat­for­ma Imago umož­ňu­je po­ři­zo­vá­ní, ka­ta­lo­gi­za­ci a pro­hlí­že­ní sním­ků já­dro­vých vrtů a od­štěp­ků z ja­ké­ho­ko­li zdro­je a pod­po­ru­je každý aspekt ge­o­lo­gic­ké­ho pro­ce­su od prů­zku­mu až po ří­ze­ní sklo­nu. Po­kra­ču­jí­cí vývoj stro­jo­vé­ho učení Imago po­ve­de ke sko­ko­vé funk­ci při in­ter­pre­ta­ci ge­o­lo­gic­kých dat.
Těžař­ské spo­leč­nos­ti po celém světě po­u­ží­va­jí ře­še­ní Imago ve spo­je­ní s ná­stro­ji pro sprá­vu ge­o­lo­gic­kých dat a mo­de­lo­va­cí­mi ná­stro­ji, aby týmy mohly dělat jis­těj­ší a vý­nos­něj­ší roz­hod­nu­tí po­mo­cí oka­mži­tě do­stup­ných, vy­so­ce kva­lit­ních ob­ráz­ků. Se­equent již in­te­gru­je svá ře­še­ní Le­a­pfrog, Oasis mon­taj, Tar­get a Mi­na­ly­tix MX De­po­sit s ře­še­ním od Imaga, což ge­o­lo­gům, tech­ni­kům a dal­ším zú­čast­ně­ným stra­nám usnadňuje zís­ká­vá­ní zna­los­tí a učení se z ge­o­věd­ních sním­ků. Cílem je ode­mknout vý­znam­ný po­ten­ci­ál pro těžbu a další prů­mys­lo­vá od­vět­ví a trans­for­mo­vat ob­ra­zo­vá data na smys­lu­pl­né po­znatky pro ge­o­lo­gic­ké čin­nos­ti.
Pro více in­for­ma­cí na­vštiv­te www.imago.live.


Mohlo by vás zajímat: