Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář 3D tisk – od prototypování k výrobě

Středa, 08 Září 2021 23:28

3d-printing-technology-metal-3d-printing-21363D tisk je stále po­va­žo­ván za „novou“ tech­no­lo­gii. Ovšem fak­tic­ky je známý od 80. let mi­nu­lé­ho sto­le­tí. A nyní je pa­tr­né, že se jeho kom­pe­ten­ce pře­sou­va­jí ze sféry čistě pro­to­ty­po­va­cí do sa­mot­né vý­ro­by. Kde a jak tedy adi­tiv­ní tech­no­lo­gii vy­u­žít? A vy­pla­tí se to malým a střed­ně vel­kým fir­mám? Do­zví­te se na webi­ná­ři cen­t­ra In­te­mac ve středu 13. října 2021 od 14:00.

In­spi­ro­vat se bu­de­te moci od vel­kých kor­po­ra­cí jako je Škoda Auto nebo Koyo Bea­rings Česká re­pub­li­ka. Ale řeč bude také o pří­kla­dech vy­u­ži­tí 3D tisku u SME pod­ni­ků, pro­to­že právě pro menší pod­ni­ky se tato tech­no­lo­gie stává stále do­stup­něj­ší.

Webi­nář je určen pro:

  • stro­jí­ren­ské a vý­rob­ní firmy, které mají zájem o im­ple­men­ta­ci no­vých ře­še­ní a zís­ká­ní no­vých kon­ku­renč­ních výhod
  • vý­rob­ní firmy, které řeší op­ti­ma­li­za­ci vý­ro­by
  • stro­jí­ren­ské a vý­rob­ní firmy, které plá­nu­jí di­gi­ta­li­za­ci vý­ro­by
  • ma­nage­ment a ma­ji­te­le ma­lých a střed­ních pod­ni­ků (SME)

Registrace a vice informaci

Registrujte se do 12. 10. 2021.