Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MSV 2021 ukáže inovace pro průmysl budoucnosti

Čtvrtek, 09 Září 2021 00:15

Tags: 3D tisk | Doprava | Inovace.Průmysl | Logistika | MSV 2021 | Veletrhy Brno

Veletrhy Brno-pavilon A-2136Brány Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu se opět ote­vřou v lis­to­pa­du le­toš­ní­ho roku. Mezi stě­žej­ní té­ma­ta se za­řa­dí di­gi­ta­li­za­ce prů­mys­lu a po­zor­nost bude vě­no­vá­na také 3D tisku, který v sou­čas­nos­ti za­zna­me­ná­vá vý­znam­ný vze­stup. Ino­va­tiv­ní prů­mys­lo­vé tech­no­lo­gie budou k vi­dě­ní od 8. do 12. listopadu 2021 na vý­sta­viš­ti v Brně.

Ře­še­ní pro prů­my­sl bu­douc­nos­ti

V uply­nu­lém roce došlo k zá­sad­ní­mu urych­le­ní za­vá­dě­ní di­gi­tál­ních tech­no­lo­gií do prů­mys­lo­vé praxe. Nej­no­věj­ší služ­by a pro­duk­ty v ob­las­ti di­gi­ta­li­za­ce pod­ni­ků budou k vi­dě­ní ve spe­ci­ál­ní ex­po­zi­ci Di­gi­tál­ní to­vár­na 2.0, která se na MSV před­sta­ví již po­dru­hé. Hlav­ním té­ma­tem to­ho­to pro­jek­tu bude tech­no­lo­gic­ká trans­for­ma­ce české eko­no­mi­ky. Pre­zen­to­vat se zde budou pro­to­ty­py chyt­rých au­to­nomních stro­jů a za­ří­ze­ní s ohle­dem na vazby sou­vi­se­jí­cí s fi­rem­ním pro­stře­dím. Zá­jem­ci po­zna­jí i prin­ci­py ko­o­pe­ra­ce mezi za­měst­nan­ci a umě­lou in­te­li­gen­cí a budou se moci se­zná­mit s mož­nost­mi vy­u­ži­tí blockcha­i­nu. Sou­čás­tí bude také di­gi­tál­ní stage, která na­bíd­ne pro­stor pro dis­ku­zi, včet­ně on-line pře­no­su. Usku­teč­ní se i druhý roč­ník me­zi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ce za­mě­ře­né na otáz­ku zvlád­nu­tí di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce firmy.

3D tisk i in­ves­tič­ní pří­le­ži­tos­ti

Le­toš­ní MSV se za­mě­ří také na ak­tu­ál­ní téma 3D tisku. Firmy pů­so­bí­cí v tomto oboru zá­sad­ně po­moh­ly v době ne­do­stat­ku ochran­ných po­mů­cek, což bude na ve­letr­hu ak­cen­to­vá­no. Pro­stor bude vě­no­ván také pre­zen­ta­ci start-upů. Právě ty jsou mo­to­rem ino­va­cí a zá­ro­veň za­jí­ma­vý­mi in­ves­tič­ní­mi pří­le­ži­tost­mi. Konat se bude také tra­dič­ní sou­těž Zlatá me­dai­le MSV o nej­lep­ší ex­po­ná­ty. V prů­bě­hu ve­letr­hu se chys­tá i roz­sáh­lý do­pro­vod­ný pro­gram re­a­gu­jí­cí na ak­tu­ál­ní té­ma­ta v prů­mys­lu.

Do­pra­va, lo­gis­ti­ka a cir­ku­lár­ní eko­no­mi­ka

Sou­běž­ně s MSV se v le­toš­ním roce usku­teč­ní ve­letrhy Trans­port a Lo­gis­ti­ka a En­vi­tech. První z dvo­ji­ce ve­letrhů se za­mě­ří na no­vin­ky z ob­las­ti au­to­ma­ti­za­ce a di­gi­ta­li­za­ce lo­gis­ti­ky. Pre­zen­to­vat se budou opět i firmy na­bí­ze­jí­cí spe­ci­a­li­zo­va­ný soft­ware a IT ře­še­ní pro lo­gis­ti­ku. Hlav­ním té­ma­tem ve­letr­hu En­vi­tech bude cir­ku­lár­ní eko­no­mi­ka ne­bo­li sys­tém opě­tov­né­ho vy­u­ží­vá­ní ma­te­ri­á­lů, které udr­žu­je­me v oběhu co nejdéle. Tato pro­ble­ma­ti­ka se řadí k pri­o­ri­tám udr­ži­tel­né­ho roz­vo­je v Ev­rop­ské unii a spo­čí­vá pře­de­vším v zod­po­věd­ném za­chá­ze­ní se zdro­ji a op­ti­ma­li­za­ci vý­rob­ních pro­ce­sů.

Osob­ní kon­takt je zá­kla­dem úspěš­né­ho byz­ny­su

Ztrá­ta osob­ních kon­tak­tů v době pan­de­mie po­tvr­di­la, že ve­letrhy jsou nejen pro prů­my­sl ne­po­stra­da­tel­né. Ob­chod­ní a mar­ke­tingo­vý vý­znam MSV pro­ká­zal i prů­zkum mezi vy­sta­vo­va­te­li, kteří vní­ma­jí stro­jí­ren­ský ve­letrh za fi­rem­ně dů­le­ži­tou pre­zen­ta­ci umožňující efek­tiv­ní osob­ní jed­ná­ní se stá­va­jí­cí­mi i no­vý­mi zá­kaz­ní­ky a part­ne­ry.

Více informací o MSV
Mohlo by vás zajímat: