Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vytváření nejlepších 3D uživatelských rozhraní

Čtvrtek, 16 Září 2021 01:13

Tags: 3D uživatelské rozhraní | Electronic Design | Přístrojový panel | Qt Company | Webinar

Qt RegImage-2137Por­tál Electro­nic De­sign po­řá­dá ve stře­du 22. září webi­nář Bu­il­ding Best-in-class, Real-time 3D User In­ter­fa­ces spon­zo­ro­va­ný spo­leč­nos­tí Qt. Účast­ní­ci se dozví, jak na­pl­nit své ná­vrhy HDR osvět­le­ním, fy­zic­ky za­lo­že­ný­mi PBR ma­te­ri­á­ly, vlast­ní­mi ani­ma­ce­mi/pře­cho­dy atd.

Zjis­tí, jak začít s vlast­ním 3D uži­va­tel­ským roz­hra­ním, im­por­tem svého mo­de­lu, při­způ­so­bit jej podle svých před­stav a vy­kres­lit to vše rych­los­tí 60 sním­ků za sekun­du spo­leč­ně s před­ná­še­jí­cí­mi, tech­nic­kým uměl­cem Qt Sha­w­nem Dor­seyem a UX/UI ná­vr­há­řem firmy Siili Ma­te­u­szem Sko­c­zy­la­sem. K před­ve­de­ní těch­to funk­cí na au­to­mo­bi­lo­vém pří­stro­jo­vém pa­ne­lu, které mohou účast­ní­ci po­u­žít ve svých vlast­ních pro­jek­tech, budou po­u­ží­vat Qt De­sign Stu­dio a Qt Quick 3D.

Datum ko­ná­ní: stře­da 22. září 2021
Čas udá­los­ti: 17:00 CEST
Mo­de­ru­je: Electro­nic De­sign
Spon­zo­ro­vá­no: The Qt Com­pa­ny

   Registrujte se nyní   

 


Mohlo by vás zajímat: