Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

BCN3D kupuje cloudovou platformu AstroPrint

Čtvrtek, 16 Září 2021 01:38

Tags: 3D tisk | Abc3D | Akvizice | AstroPrint | BNC3D | Elvira

BCN3D-Astroprint III-2137El­vi­ra, do­da­va­tel 3D tech­no­lo­gií a pro­vo­zo­va­tel por­tá­lu Abc3D, uved­la, že BCN3D, vý­rob­ce 3D tis­ko­vých ře­še­ní, zís­kal for­mou akvi­zi­ce do­da­va­te­le 3D tis­ko­vé­ho soft­wa­ru As­t­ro­Print. Tato in­ves­ti­ce umož­ní BCN3D nejen vy­u­ží­vat novou clou­do­vou plat­for­mu, ale také zku­še­ný tým soft­wa­ro­vých vý­vo­já­řů k dal­ší­mu roz­vo­ji ře­še­ní v seg­men­tu 3D tisku.

As­t­ro­Print se síd­lem v Ka­li­for­nii je známý svými so­fis­ti­ko­va­ný­mi clou­do­vý­mi ře­še­ní­mi, která uži­va­te­lům do­vo­lu­jí jed­no­du­še a efek­tiv­ně spra­vo­vat tis­kár­ny. S více než 200 000 uži­va­te­li ve 130 ze­mích a se si­mul­tán­ním při­po­je­ním prů­měr­ně 2 000 tis­ká­ren na­jed­nou je As­t­ro­Print jed­nou z nej­za­ve­de­něj­ších clou­do­vých plat­fo­rem na světě. BCN3D bude znač­ku As­t­ro­Print udr­žo­vat jako ne­zá­vis­lou plat­for­mu a bude na­dá­le spo­lu­pra­co­vat na vý­vo­ji no­vých funkč­nos­tí s exis­tu­jí­cí zá­klad­nou uži­va­te­lů.

Akvi­zi­ce je dal­ším kro­kem v dlou­ho­do­bé vizi BCN3D po­sky­to­vat ře­še­ní nej­vyš­ší úrov­ně, která ma­xi­mál­ně pod­po­ru­jí ino­va­tiv­ní uži­va­te­le. In­te­gra­ce tech­no­lo­gie As­t­ro­Print s tech­no­lo­gií BCN3D Cloud při­ná­ší velký po­ten­ci­ál jak pro sou­čas­né zá­kaz­ní­ky, tak pro další roz­voj kon­cep­tu Prů­my­sl 4.0. BCN3D vy­u­ži­je schop­nos­tí vý­vo­jo­vé­ho týmu As­t­ro­Print k bu­dou­cím ino­va­cím a vý­vo­ji zcela no­vých pro­duk­tů v ob­las­ti 3D tisku.

Více o BCN3D na www.bcn3d.com
Více o AstroPrint na www.astroprint.com

 


Mohlo by vás zajímat: