Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Future.Industry 2021 ve dnech 19. – 21. října 2021

Čtvrtek, 16 Září 2021 22:00

Tags: Advanced Engineering | Altair | CAE | Konference | on-line | Simulace

FUTURE INDUSTRY-2137Počet kon­fe­ren­cí se po prázd­ni­no­vých mě­sí­cích znač­ně na­vý­šil. Ná­sle­du­jí­cí akce – Fu­tu­re.In­dust­ry 2021- je vý­roč­ní tech­no­lo­gic­kou kon­fe­ren­cí spo­leč­nos­ti Al­tair ve vir­tu­ál­ním (on-line) pro­ve­de­ní. Je ur­če­ná všem uži­va­te­lům, zá­kaz­ní­kům a ostat­ním pří­z­niv­cům si­mu­lač­ních a dal­ších tech­no­lo­gií spo­je­ných s vý­vo­jem prů­mys­lo­vých pro­duk­tů.

Při­poj­te se k vý­znam­ným osob­nos­tem z ce­lé­ho světa a dis­ku­tuj­te o tren­dech, tech­no­lo­gi­ích a vý­znam­ných úspě­ších z CAE oboru. Mů­že­te se těšit na ve­dou­cí před­sta­vi­te­le vel­kých zna­ček i na za­čí­na­jí­cí pod­ni­ka­te­le, od kte­rých se do­zví­te, jak sbli­žo­vá­ní si­mu­lač­ních tech­no­lo­gií, high-per­for­man­ce com­pu­ting a umělá in­te­li­gen­ce mění způ­sob vý­vo­je vý­rob­ku a pod­ni­ká­ní.

Future Industry 2021

Sle­duj­te upřesňující se pro­gram kon­fe­ren­ce a pro­fi­ly před­ná­še­jí­cích na její do­mov­ské strán­ce.

Datum ko­ná­ní: 19. – 21. října 2021
Místo: On-line

Za­re­gis­truj­te se a zdar­ma sle­duj­te živě nebo ze zá­zna­mu.

Program konference a registrace

 


Mohlo by vás zajímat: