Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vectorworks uvádí na trh verzi 2022 produktové řady BIM a CAD

Pátek, 17 Září 2021 20:29

Tags: 2022 | BIM | GIS | Stavebnictví | Vectorworks

Vectorworks 2022-product-shots-architectSpo­leč­nost Vec­torworks vy­dá­vá Vec­torworks 2022 s dů­ra­zem na vy­lep­še­ní kva­li­ty pro­duk­tu, vy­ni­ka­jí­cí výkon a uži­va­tel­ský kom­fort. Tato nej­no­věj­ší verze ob­sa­hu­je Vec­torworks Ar­chi­tect, Lan­d­mark, Spo­tli­ght, Fun­da­men­tals, Bra­ceworks, Con­nect­CAD a Vi­si­on. Kromě toho Vec­torworks od­ha­lu­je, že její kom­plex­ní ře­še­ní pro de­sig­né­ry pra­cu­jí­cí v růz­ných prů­mys­lo­vých od­vět­vích bylo pře­jme­no­vá­no tak, aby přes­ně od­rá­že­lo celou řadu ná­vrhů a mož­nos­tí BIM.

Vec­torworks De­sign Suite, dříve Vec­torworks De­signer, na­bí­zí všech­ny ak­tu­ál­ní funk­ce apli­ka­cí Vec­torworks Fun­da­men­tals, Ar­chi­tect, Lan­d­mark a Spo­tli­ght a po­sky­tu­je celou sadu tech­no­lo­gií v jed­nom roz­hra­ní.
Pro­duk­to­vá řada Vec­torworks 2022 ob­sa­hu­je vy­lep­še­ní za­mě­ře­ná na tech­no­lo­gic­ké po­stu­py nové ge­ne­ra­ce, pra­cov­ní po­stu­py 3D a BIM, sou­čin­nost, kra­ji­no­tvor­bu a pra­cov­ní po­stu­py GIS a zá­bav­ní­ho de­sig­nu.
Kom­plet­ní tis­ko­vou zprá­vu v an­g­lič­ti­ně na­jde­te na www.vectorworks.net.


Mohlo by vás zajímat: