Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Dassault Systèmes uvádí na trh SOLIDWORKS 2022

Pondělí, 20 Září 2021 22:26

Tags: 3D CAD | 3DEXPERIENCE | Dassault Systemès | Solidworks 2022

solidworks-2022-parts-eng-final thumb-2138Dassault Systèmes před­sta­vi­l oče­ká­va­nou nej­no­věj­ší verzi svého port­fo­lia pro 3D navrhování a in­že­nýr­ské apli­ka­ce – So­lid­works 2022. Při­ná­ší stov­ky no­vých uži­va­te­li žá­da­ných vy­lep­še­ní, která urych­lu­jí ino­va­ce a ze­fek­tivňují a urych­lu­jí pro­ces vý­vo­je pro­duk­tu od kon­cep­tu po vý­ro­bu. Díky řadě při­způ­so­be­ných a fle­xi­bil­ních ře­še­ní roz­ši­řu­je So­lid­works 2022 mož­nos­ti a pra­cov­ní po­stu­py po­u­ží­va­né každý den pro návrh, do­ku­men­ta­ci, sprá­vu dat a va­li­da­ci.

Nové pra­cov­ní po­stu­py, nové funk­ce a vy­lep­še­ní vý­ko­nu in­spi­ro­va­né ko­mu­ni­tou uži­va­te­lů So­lid­works umožňují ino­vá­to­rům pra­co­vat chytře­ji a rych­le­ji, vy­tvá­řet lepší pro­duk­ty v méně kro­cích a za krat­ší dobu. So­lid­works 2022 jim také ote­ví­rá mož­nos­ti vy­u­žít mož­nos­ti spo­lu­prá­ce plat­for­my 3DE­x­pe­ri­en­ce od Dassault Systèmes a zvý­šit svou kon­ku­renč­ní vý­ho­du při­po­je­ním k port­fo­liu ře­še­ní 3DE­x­pe­ri­en­ce Works.

solidworks-2022-flow-simulation-eng-final thumb-2138

So­li­dworks 2022 ob­sa­hu­je:

  • Nové pra­cov­ní po­stu­py a vy­lep­še­ní funk­cí v se­sta­vě a ná­vr­hu dílů, kres­le­ní de­tai­lů, si­mu­la­ci a sprá­vě pro­duk­to­vých dat.
  • Nové funk­ce v dí­lech, jako je hyb­rid­ní mo­de­lo­vá­ní a vy­tvá­ře­ní stan­dar­di­zo­va­ných ex­ter­ních vlá­ken.
  • Vy­lep­še­ní uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní pa­ne­lu zá­stup­ců, sprá­vy kon­fi­gu­ra­ce, ge­o­me­t­ric­ké to­le­ran­ce a další.
  • Vy­lep­še­ní kva­li­ty a vý­ko­nu při práci s vel­ký­mi se­sta­va­mi, im­por­to­vá­ní sou­bo­rů STEP, IFC a DXF/DWG, roz­pi­su vý­kre­sů a sprá­vě pro­duk­to­vých dat.
  • Au­to­ma­tic­ká op­ti­ma­li­za­ce vý­ko­nu se­sta­vy bez obav z re­ži­mů a na­sta­ve­ní.
  • Dosud nej­rych­lej­ší gra­fi­ka s vy­lep­še­nou ode­zvou a kva­li­tou zob­ra­ze­ní.
  • Pří­stup ke ko­la­bo­ra­tiv­ní­mu di­gi­tál­ní­mu pro­stře­dí plat­for­my 3DE­x­pe­ri­en­ce za úče­lem zlep­še­ní ino­va­cí a roz­ho­do­vá­ní.
  • Pří­stup ke clou­do­vé­mu port­fo­liu roz­ší­ře­ných apli­ka­cí 3DE­x­pe­ri­en­ce Works pro návrh, kon­struk­ci, si­mu­la­ci, vý­ro­bu a sprá­vu.

3dexperience-works-cloud-based-sculpting-fd07-eng-final thumb-2138

Další informace o SOLID­WORKS 2022 od Dassault Systèmes najdete na www.solidworks.com.


Mohlo by vás zajímat: