Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Začíná digitální konference Autodesk University 2021

Úterý, 05 Říjen 2021 00:33

Tags: Autodesk | BIM | CAD | CAM | Design | Digitální | Konference | University

Autodesk University 2021-2140Od 5. října mají všich­ni zá­jem­ci šanci se zú­čast­nit bez­plat­né di­gi­tál­ní kon­fe­ren­ce Au­to­de­sk Uni­ver­si­ty 2021. Re­gi­o­nál­ní obsah je sou­stře­děn ve dnech 5. až 7. 10. na Ame­ri­ku, 7.–8. října na EMEA (Ev­ro­pu, Střed­ní vý­chod a Af­ri­ku) & APAC (asij­sko-pa­ci­fic­ký re­gi­on) a 13.–14. října na vý­chod­ní Asii. Pro re­gis­tra­ci se dá vy­u­žít exis­tu­jí­cí účet u Au­to­de­s­ku nebo si vy­tvo­řit nový bez­plat­ný účet.

Po re­gis­tra­ci je možné pro­zkou­mat více než 350 pre­zen­ta­cí od ve­dou­cích pra­cov­ní­ků v oboru a vy­tvo­řit si roz­vrh toho, co vás za­jí­má.
Au­to­de­sk Uni­ver­si­ty je kon­fe­ren­ce o na­vr­ho­vá­ní a tvor­bě pro ino­vá­to­ry na celém světě. Učte se od od­bor­ní­ků z oboru, kteří roz­ví­je­jí ar­chi­tek­tu­ru, stro­jí­ren­ství, sta­veb­nic­tví, de­sign, vý­ro­bu a média a zá­ba­vu.
Odkaz na re­gis­tra­ci, ča­so­vý roz­vrh přednášek, seznam nej­za­jí­ma­věj­ších před­ná­še­jí­cích a další in­for­ma­ce na­jde­te na www.autodesk.com.

Pozn. redakce: Pozor, některé relace jsou asi omezeny počtem účastníků. Například Ask Me Anything: Vault product line je už nyní plně obsazená a najdete u ní oznámení No more seats available.


Mohlo by vás zajímat: