Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MCAE Systems zve na veletrh IDET v Brně

Středa, 06 Říjen 2021 01:55

Tags: 3D skenování | 3D tisk | IDET | MCAE Systems | Veletrhy

MCAE Systems zve na veletrh IDET-2140Za­jí­má vás, jak lze vy­u­žít adi­tiv­ní tech­no­lo­gie v obran­ném prů­mys­lu? Víte, že vy­tiš­tě­ný díl je možné po­u­žít jako kon­co­vý vý­ro­bek a vy­dr­ží i ty nej­ná­roč­něj­ší pod­mín­ky? Pře­svěd­čí­te se o tom na stán­ku MCAE Sys­tems 045A v pa­vi­lo­nu P na br­něn­ském vý­sta­viš­ti. Uvi­dí­te, jak v MCAE po­mo­cí 3D tisku vy­tisk­li funkč­ní pro­to­typ před­ní masky na obr­ně­ný trans­por­tér od spo­leč­nos­ti Ex­ca­li­bur Army nebo jak mů­že­te zjiš­ťo­vat me­cha­nic­ké vlast­nos­ti ma­te­ri­á­lů po­mo­cí 3D op­tic­ké­ho mě­ře­ní.

A nejen to. K vi­dě­ní je také nejmen­ší ruční 3D ske­ner i 3D tisk z kovů v praxi. ​​​​

6.–8. října 2021, BVV Brno
Pavilon P, stánek č. 045A


Mohlo by vás zajímat: