Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nové propojené nástroje v 3DEXPERIENCE Solidworks

Čtvrtek, 14 Říjen 2021 23:57

Tags: 3DEXPERIENCE | CAD | Cloud | SolidWorks | Works

3DExperience Solidworks-2141Plat­for­ma 3DEx­pe­ri­en­ce So­lid­works umožňuje bez­pro­blé­mo­vý a bez­peč­ný pří­stup k vý­kon­ným clou­do­vým ná­stro­jům. Mi­li­o­ny kon­struk­té­rů dů­vě­řu­jí CAD soft­wa­ru So­lid­works pro stol­ní po­čí­ta­če, který po­krý­vá je­jich po­tře­by od kon­cepč­ních ná­vrhů až po uve­de­ní pro­duk­tů na trh. Nyní je možné So­lid­works po­mo­cí plat­for­my 3DEx­pe­ri­en­ce So­lid­works pro­po­jit s port­fo­li­em 3DEx­pe­ri­en­ce Works a vy­u­ží­vat tak jed­not­né clou­do­vé pro­stře­dí pro vývoj vý­rob­ků.

Mů­že­te tak tvo­řit ná­vrhy v So­lid­works a vy­u­ží­vat při­tom pří­stup ke clou­do­vým CAD ná­stro­jům pro volné mo­de­lo­vá­ní, sprá­vu dat, ren­de­ro­vá­ní, si­mu­la­ce a vý­ro­bu, kdy­ko­li a kde­ko­li je bu­de­te po­tře­bo­vat.
Sku­teč­ně čtete správ­ně – plat­for­ma 3DEx­pe­ri­en­ce So­lid­works pro­po­ju­je ob­lí­be­né CAD ná­stro­je s clou­dem a ote­ví­rá tak pří­stup k novým mož­nos­tem na­vr­ho­vá­ní a sprá­vy dat, které kon­strukč­ním týmům do­da­jí po­třeb­nou se­be­dů­vě­ru pro ino­va­ce.

Podívejte se na video a se­znam­te se s mož­nost­mi ze­fek­tiv­ně­ní ná­vrhů i vý­vo­je vý­rob­ků po­mo­cí jed­not­né plat­for­my v clou­du.

3DExperience Solidworks-video

 


Mohlo by vás zajímat: