Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Creaform uvádí tři nová řešení řady R-Series

Úterý, 19 Říjen 2021 21:56

Tags: 3D skenování | Creaform | MetraSCAN-R BLACK | R-Series | VXscan-R

metrascan-r black hd car door inspection-inside-3-2142Cre­a­form ozná­mil 19. října nej­no­věj­ší pří­růst­ky do řady R-Se­ries, včet­ně no­vé­ho ske­ne­ru Me­traS­CAN-R Black | Elite HD se zlep­še­ným vý­ko­nem, a novým vy­dá­ním VXe­le­ments ur­če­ných pro dlou­ho­do­bou pod­po­ru (long-term sup­port – LTS). Tato nej­mo­der­něj­ší sada ře­še­ní také ob­sa­hu­je novou verzi mo­du­lu VXscan-R, spe­ci­ál­ně vy­tvo­ře­né­ho pro při­způ­so­be­ní uži­va­tel­ské­ho au­to­ma­ti­zo­va­né­ho roz­vr­že­ní 3D ske­no­va­cích buněk, při za­cho­vá­ní snad­nos­ti po­u­ží­vá­ní soft­wa­ru pro pro­gra­mo­vá­ní di­gi­tál­ních dvoj­čat.

Ob­jev­te vy­so­ko­rych­lost­ní a do­ko­na­le opa­ko­va­tel­ná au­to­ma­ti­zo­va­ná ře­še­ní pro kon­t­ro­lu kva­li­ty od Cre­a­for­mu.

  • Rych­lost a opa­ko­va­tel­nost: Me­tras­can-R Black | Elite HD na­bí­zí op­ti­ma­li­zo­va­né zorné pole pro zvý­še­né úrov­ně vý­ko­nu během ná­roč­ných apli­ka­cí, jako jsou 3D mě­ře­ní na ple­cho­vých dí­lech.
  • Ide­ál­ní pro au­to­mo­bi­lo­vý trh: S svými 69 la­se­ro­vý­mi ča­ra­mi a 3 milióny mě­ře­ní/s je tento spe­ci­a­li­zo­va­ný 3D ske­ner ide­ál­ní pro díly s mnoha hra­na­mi, ob­kla­dy a okra­ji.
  • Při­způ­so­be­né ře­še­ní: In­tu­i­tiv­ní soft­wa­ro­vý modul VXscan-R umožňuje za­hr­nout uži­va­tel­ské vlast­no­sti 3D ske­no­vá­ní CMM (kryty, ro­bo­tic­kou zá­klad­nu, otoč­ný stůl atd.) pro rych­lé a snad­né pro­gra­mo­vá­ní.
  • Dlou­ho­do­bá pod­po­ra: Ex­klu­ziv­ní pro pro­duk­ty R-Se­ries, nová verze VXe­le­ments LTS pro­dlu­žu­je dobu údrž­by pro­gra­mo­vé­ho vy­ba­ve­ní a zá­ro­veň zvy­šu­je ro­bust­nost a spo­leh­li­vost soft­wa­ru ome­ze­ním počtu no­vých verzí funk­ce.
  • Pro­voz­ní jed­no­du­chost: S kom­pa­ti­bi­li­tou s hlav­ní­mi 3D me­t­ro­lo­gic­ký­mi soft­wa­ry, off-line pro­gra­mo­vá­ním a bez­pro­blé­mo­vou in­te­gra­cí v rámci ja­ké­ho­ko­liv vý­rob­ní­ho pra­cov­ní­ho po­stu­pu je řada R pří­stup­ná všem, bez ohle­du na úroveň od­bor­nos­ti nebo zku­še­nos­tí.

metrascan-r black hd car frame inspection 188-2142

Ve snaze zís­kat efek­ti­vi­tu vy­ža­du­jí vý­rob­ci ře­še­ní pro ří­ze­ní kva­li­ty, která se mohou při­způ­so­bit je­jich pra­cov­ním po­stu­pu a ži­vot­ní­mu pro­stře­dí, se snad­ným po­u­ží­vá­ním. Pro lepší roz­ho­do­vá­ní, jak zís­kat lepší kva­lit­ní díly, také po­tře­bu­jí rych­lé a přes­né údaje. S výše uve­de­ný­mi po­sled­ní­mi ino­va­ce­mi je nej­lep­ší čas, jak se snad­no pře­su­nout do au­to­ma­ti­za­ce.


Mohlo by vás zajímat: