Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Elvira rozšiřuje v Praze showroom 3D technologií

Pondělí, 25 Říjen 2021 17:02

Tags: 3D technologie | 3D tisk | Abc3D | Elvira | Showroom

Elvira Abc3D showroom II-2143Spo­leč­nost El­vi­ra ote­vře­la ve svém sídle Praze 5 – Hlu­bo­če­pích showro­om za­mě­ře­ný na pre­zen­ta­ci a prak­tic­ké ukáz­ky 3D tech­no­lo­gií. Cílem spo­leč­nos­ti je před­sta­vit stá­va­jí­cím i po­ten­ci­ál­ním zá­kaz­ní­kům kom­plet­ní cyk­lus adi­tiv­ní vý­ro­by od 3D ske­no­vá­ní přes 3D mo­de­lo­vá­ní až po 3D tisk, který umožňuje změ­nit za­běh­nu­tou praxi a zvý­šit efek­ti­vi­tu je­jich vý­vo­jo­vých a vý­rob­ních pro­ce­sů.

Ob­last adi­tiv­ní vý­ro­by je dnes tak ši­ro­ká a dy­na­mic­ky se vy­ví­je­jí­cí, že není žádný pro­blém se při vý­bě­ru tech­no­lo­gií do­pus­tit chyb­né­ho roz­hod­nu­tí. Kon­cept showro­o­mu je proto po­sta­ven na tom, aby se zá­jem­ci měli mož­nost na jed­nom místě se­zná­mit se ši­ro­kou řadou 3D tech­no­lo­gií, pro­duk­tů a ma­te­ri­á­lů, je­jich vý­ho­da­mi ale též li­mi­ty. Per­so­nál showro­o­mu jim na zá­kla­dě kon­krét­ních po­ža­dav­ků po­mů­že vy­brat správ­nou tech­no­lo­gii, do­po­ru­čit ide­ál­ní tech­no­lo­gic­ký po­stup a re­a­li­zo­vat tes­to­va­cí vý­tisk k ově­ře­ní po­třeb­né­ho vý­sled­ku. A tím se hned na za­čát­ku vy­hnout ná­klad­ným omy­lům.“

Showro­om s více než 20 pro­duk­ty na ploše 120 metrů čtve­reč­ních po­sky­tu­je ná­vštěv­ní­kům uce­le­ný pře­hled o ak­tu­ál­ně do­stup­ných způ­so­bech 3D tisku, 3D ske­no­vá­ní a soft­wa­ru pro 3D mo­de­lo­vá­ní. K vi­dě­ní jsou ná­sle­du­jí­cí tech­no­lo­gie:

  • 3D tisk – 3D tis­kár­ny po­sta­ve­né na sedmi tech­no­lo­gi­ích a ti­sí­cov­kou do­stup­ných ma­te­ri­á­lů včet­ně plas­tů, vosků, kovů a dal­ších adi­tiv od vý­rob­ců 3D Sys­tems, BCN3D, Omni3D, Pe­o­po­ly a dal­ších,
  • 3D ske­no­vá­ní – 3D ske­ne­ry pro ske­no­vá­ní ma­lých i vel­kých před­mě­tů či ob­jek­tů s vy­so­ký­mi ná­ro­ky na de­tail včet­ně evi­Xs­can 3D či Re­vo­point 3D a SW pro kon­t­ro­lu kva­li­ty a re­verz­ní in­že­nýr­ství,
  • 3D mo­de­lo­vá­ní – soft­wa­ro­vá ře­še­ní pro pa­ra­me­t­ric­ké i or­ga­nic­ké mo­de­lo­vá­ní a pří­pra­vu tis­ko­vé­ho mo­de­lu od ZW3D, Ge­o­ma­gic či Sim­pli­fy 3D.

Kom­plex­ní pří­stup spo­leč­nos­ti El­vi­ra k zá­kaz­ní­kům a zá­jem­cům pak do­vr­šu­jí 3D služ­by, které umožňují vy­u­žít pre­zen­to­va­ných 3D tech­no­lo­gií ve formě služ­by. Z pod­kla­dů vy­tvo­ří ske­no­vá­ním nebo mo­de­lo­vá­ním 3D model na za­káz­ku a vy­tisk­nou na 3D tis­kár­ně. Na tento způ­sob spo­lé­ha­jí často or­ga­ni­za­ce, které po­tře­bu­jí 3D tech­no­lo­gie spíše pří­le­ži­tost­ně a ne­vy­pla­tí se jim in­ves­to­vat do vlast­ních za­ří­ze­ní.

Více na www.abc3d.cz.


Mohlo by vás zajímat: