Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová tiskárna pro sériový kovový 3D tisk v MCAE

Sobota, 30 Říjen 2021 00:12

Tags: 3D tisk | Desktop Metal | Ko­vo­vé díly | MCAE Sys­tems | Po­boč­ka Pla­zy | Shop System

MCAE DM Shop System-1-2143MCAE Sys­tems zpro­vozni­la novou tis­kár­nu pro sé­ri­o­vý 3D tisk ko­vo­vých dílů na své po­boč­ce v Pla­zech u Mladé Bo­lesla­vi. Za­ří­ze­ní Shop Sys­tem od ame­ric­ké spo­leč­nos­ti Desktop Metal umožňuje pro­du­ko­vat až 70 ki­lo­gra­mů ko­vo­vých dílů denně me­to­dou zva­nou Bin­der Jet­ting. Obe­jde se při­tom bez la­se­rů, slo­ži­té pří­pra­vy tisku i ná­roč­né­ho po­st­pro­ces­sin­gu. Desktop Metal se řadí mezi ve­li­ce ak­tiv­ní a rych­le ros­tou­cí start-upy v ob­las­ti 3D tisku z kovů.

Byl za­lo­že­n v roce 2015 vý­znam­ný­mi hráči z ob­las­ti po­kro­či­lé vý­ro­by, me­ta­lur­gie a ro­bo­ti­ky. Cílem této spo­leč­nos­ti je za­bý­vat se ne­vy­ře­še­ný­mi vý­zva­mi v rych­los­ti, ná­kla­dech nebo kva­li­ty, a pod­po­řit vý­znam vy­u­ži­tí 3D tisku z kovů jako vý­rob­ní­ho ná­stro­je po celém světě. Desktop Metal v České re­pub­li­ce a na Slo­ven­sku za­stu­pu­je spo­leč­nost MCAE Sys­tems, která dis­po­nu­je za­ří­ze­ní­mi Stu­dio Sys­tem 2 a Shop Sys­tem, díky kte­rým sama po­sky­tu­je služ­by za­káz­ko­vé­ho 3D tisku z kovů.

Shop Sys­tem byl na­vr­žen jako ře­še­ní pro sé­ri­o­vou vý­ro­bu ko­vo­vých dílů ma­lé­ho až střed­ní­ho roz­sa­hu bez po­u­ži­tí ná­stro­jů. Ve srov­ná­ní s la­se­ro­vý­mi sys­témy 3D tisku z kovů toto za­ří­ze­ní tisk­ne plně ho­mo­gen­ní díly ur­če­né pro kon­co­vé po­u­ži­tí, s vy­ni­ka­jí­cí po­vr­cho­vou úpra­vou i roz­li­še­ním. Pro­du­ku­je velmi kva­lit­ní ko­vo­vé díly 10­krát rych­le­ji než tech­no­lo­gie spé­ká­ní práš­ku la­se­rem. Může se také pochlu­bit rych­los­tí až 700 cm³/h, což zna­me­ná, že je scho­pen pro­du­ko­vat až 70 kg ko­vo­vých dílů denně.

MCAE-Shop System-2143

Jed­no­du­chým ovlá­dá­ním přes uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vé roz­hra­ní zpra­cu­je­te více slo­ži­tých dílů sou­čas­ně, bez po­tře­by zdlou­ha­vé­ho na­sta­vo­vá­ní. Shop Sys­tem za­jiš­ťu­je do­ko­na­lé po­vrchy, nej­jem­něj­ší de­tai­ly a kon­t­ro­lu na­ná­še­ní po­ji­va, to vše při za­cho­vá­ní vy­so­ké tis­ko­vé rych­los­ti.

Shop System Build Box-2143

V za­ří­ze­ní jsou díly během tisku do­ko­na­le po­de­pře­ny okol­ním práš­kem a sou­čas­ně s díly se také tisk­nou ko­re­spon­du­jí­cí sin­tro­va­cí pod­pě­ry. Není proto nutné trá­vit mnoho hodin při me­cha­nic­kém od­st­ra­ňování pod­půr­ných struk­tur, které jsou ty­pic­ké pro la­se­ro­vé sys­témy. Zho­to­ve­né díly jsou při­pra­ve­né pro zá­kaz­ní­ka přímo ze sin­tro­va­cí pece.

Shop Sys­tem za­hr­nu­je veš­ke­rá za­ří­ze­ní, která jsou po­tře­ba pro za­há­je­ní práce s tech­no­lo­gií Bin­der Jet­ting – od tisku až po sin­tro­vá­ní. Je zkon­stru­o­ván s va­ri­a­bil­ním sta­veb­ním pro­sto­rem v ně­ko­li­ka kon­fi­gu­ra­cích, což umožňuje jeho při­způ­so­be­ní a růst přes­ně podle po­třeb a ob­je­mu vý­ro­by.

Soft­wa­ro­vá apli­ka­ce Live Sin­ter

Soft­ware Live Sin­ter, který byl vy­ví­jen více než rok ve spo­lu­prá­ci se špič­ko­vým týmem Desktop Me­ta­lu v ob­las­ti ma­te­ri­á­lo­vých věd, pra­cu­je na zá­kla­dě ite­ra­tiv­ní si­mu­la­ce. Tento soft­ware je jako první svého druhu na­vr­žen tak, aby zejmé­na s ohle­dem na uži­va­te­le bez do­sa­vad­ních zku­še­nos­tí se sin­tro­vá­ním umož­nil pro­ces po­cho­pit a pro­vá­dět jej více opa­ko­va­tel­ně.

Mož­nost zpřes­nit vý­ro­bu dílů na za­ří­ze­ní Shop Sys­tem ne­mu­sí zů­stat pouze v te­o­re­tic­ké ro­vi­ně. Do soft­wa­ru Live Sin­ter je možné na­hrát i 3D sken ho­to­vé­ho dílu (např. z 3D ske­ne­rů od firmy GOM, kte­rý­mi spo­leč­nost MCAE Sys­tems dis­po­nu­je), ze kte­ré­ho opět soft­ware pro­ve­de „ne­ga­tiv­ní posun“, čímž lze po­su­nout přes­nost vý­ro­by ko­vo­vých dílů ještě o krok na­před.

Sé­ri­o­vá adi­tiv­ní vý­ro­ba ko­vo­vých dílů

V pří­pa­dech, kdy vý­rob­ce po­tře­bu­je jen ně­ko­lik de­sí­tek, sto­vek až tisíc kusů ur­či­té­ho dílu, vyplňuje Shop Sys­tem me­ze­ru mezi ma­lo­sé­ri­o­vou vý­ro­bou pro­to­ty­pů a sé­ri­o­vou vý­ro­bou. Exis­tu­je ně­ko­lik dů­vo­dů, proč mohou vý­rob­ci po­tře­bo­vat menší počet dílů, než se pustí do sé­ri­o­vé vý­ro­by. Na po­čát­ku vý­ro­by ur­či­té­ho vo­zi­dla – i ta­ko­vé­ho, které se na­ko­nec může vy­rá­bět v řá­dech sta­ti­sí­ců kusů – může au­to­mo­bil­ka vy­ro­bit jen ně­ko­lik sto­vek vo­zi­del jako pi­lot­ní sérii pro tes­to­vá­ní vý­rob­ku a trhu. Pak te­pr­ve pře­jde k sé­ri­o­vé vý­ro­bě.

V jiném pří­pa­dě se vy­so­ce vý­kon­né vozy, jako je např. Ford Mustang Shel­by GT500, často vy­rá­bě­jí v ome­ze­ném počtu. V roce 2010 vy­ro­bi­la spo­leč­nost Ford jen 2000 těch­to vozů, což zna­me­ná, že au­to­mo­bil­ky mohou po­tře­bo­vat vy­ro­bit jen ně­ko­lik tisíc kusů jed­no­ho dílu. Ta­ko­vá si­tu­a­ce může na­stat i v pří­pa­dě vel­ko­sé­ri­o­vě vy­rá­bě­ných aut, je-li daný díl po­tře­ba pouze u části z nich. U dílů pro trh s ná­hrad­ní­mi díly mohou být počty ještě menší – v pří­pa­dě těžko se­hna­tel­ných kom­po­nent pro kla­sic­ké vozy může být po­ptáv­ka jen na ně­ko­lik sto­vek kusů ur­či­té­ho dílu.

Více informací naleznete na www.mcae.cz.


Mohlo by vás zajímat: