Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Rockwell slaví 30 let konání veletrhu Automation Fair

Neděle, 31 Říjen 2021 01:12

Tags: Allen-Bradley | Automation Fair | FactoryTalk | Rockwell Automation | Veletrhy

Rockwell Automation Fair-2143Roc­kwell Au­to­mati­on spus­ti­l re­gis­tra­ci na 30. roč­ník kaž­do­roč­ní­ho ve­letr­hu Au­to­mati­on Fair, který se bude konat vir­tu­ál­ně 10.–11. lis­to­pa­du 2021. Akce Au­to­mati­on Fair slou­ží k pre­zen­ta­ci nej­no­věj­ších pro­duk­tů, ře­še­ní a slu­žeb v ob­las­ti prů­mys­lo­vé au­to­ma­ti­za­ce a di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce. Vir­tu­ál­ní účast­ní­ci mohou zažít ino­va­ce z první ruky a pro­mlu­vit si se spe­ci­a­lis­ty na ře­še­ní ze spo­leč­nos­ti Roc­kwell Au­to­mati­on a z člen­ských spo­leč­nos­tí pro­gra­mu Part­ner­Ne­twork.

Více než 90 webi­ná­řů o pro­duk­tech a tech­no­lo­gi­ích se­zná­mí účast­ní­ky s nej­no­věj­ší­mi pro­duk­ty, tech­no­lo­gi­e­mi, ře­še­ní­mi a služ­ba­mi i s tím, jak mohou svým pro­vo­zům po­mo­ci, aby splňovaly ná­ro­ky na vý­rob­ní pro­stře­dí dneška, zítř­ka i do bu­douc­na. A dále jsou pro ho­di­ny pro­fes­ní­ho roz­vo­je k dis­po­zi­ci se­mi­ná­ře a la­bo­ra­to­ře, které bude pre­zen­to­vat spo­leč­nost Roc­kwell Au­to­mati­on.
Navíc k těmto se­mi­ná­řům si mohou účast­ní­ci nej­no­věj­ší po­kro­ky v tech­no­lo­gi­ích a na pro­duk­tech prak­tic­ky vy­zkou­šet. Tyto prak­tic­ké in­ter­ak­tiv­ní ško­li­cí la­bo­ra­to­ře za­hr­nu­jí port­fo­lio pro­duk­tů z řady ře­še­ní Allen-Bradley a Fac­to­ry­Talk.

Per­specti­ves

Ve čtvr­tek 9. lis­to­pa­du star­tu­je ve­letrh Au­to­mati­on Fair, jehož velmi oče­ká­va­nou klí­čo­vou sou­čás­tí je akce Per­specti­ves, kde budou vý­kon­né ve­de­ní spo­leč­nos­ti Roc­kwell Au­to­mati­on a špič­ko­ví ex­per­ti sdí­let své vize ohled­ně bu­douc­nos­ti. Per­specti­ves, akce, která se dříve ode­hrá­va­la vý­hrad­ně v me­di­ál­ním pro­sto­ru, bude letos re­gis­tro­va­ným účast­ní­kům do­stup­ná v živém vy­sí­lá­ní a na vy­žá­dá­ní.

Sku­pi­na uži­va­te­lů pro­ces­ních ře­še­ní (PSUG)

Na této vir­tu­ál­ní akci pro­běh­ne také pre­zen­ta­ce klí­čo­vých témat od Sku­pi­ny uži­va­te­lů pro­ces­ních ře­še­ní (PSUG). Tato špič­ko­vá in­ter­ak­tiv­ní akce při­ná­ší širší pře­hled o nej­no­věj­ších tech­no­lo­gi­ích pro­ces­ní au­to­ma­ti­za­ce v růz­ných obo­rech. PSUG se koná spolu s ve­letrhem Au­to­mati­on Fair a po­sky­tu­je hoj­nost po­znat­ků na téma kon­t­rol­ních stra­te­gií, op­ti­ma­li­za­ce, bez­peč­nos­ti pro­ce­sů a au­to­ma­ti­za­ce dávek.

Před­vá­dě­cí hala v živém pře­no­su

Letos je před­vá­dě­cí hala před­ve­de­na vir­tu­ál­ně, živě z Hous­to­nu v Texa­su. Ob­sa­hu­je nové, in­ter­ak­tiv­ní a peč­li­vě vy­bra­né ex­po­ná­ty včet­ně toho, který při­bli­žu­je pří­běh vý­ro­by jed­no­ho zá­kaz­ní­ka, a více než stov­ky ex­po­ná­tů od spo­leč­nos­ti Roc­kwell Au­to­mati­on a členů pro­gra­mu Part­ner­Ne­twork. Před­vá­dě­cí hala ukáže tech­no­lo­gie pro­střed­nic­tvím před­vá­dě­cích za­ří­ze­ní a ak­ti­vit. K dis­ku­zi o nej­no­věj­ších ře­še­ní pak budou k dis­po­zi­ci od­bor­ní spe­ci­a­lis­té. On-line hos­ti­tel pro­ve­de účast­ní­ky mnoha ex­po­ná­ty a na­bíd­ne ex­klu­ziv­ní pří­stup k pro­duk­to­vým ex­per­tům.

Fóra prů­mys­lo­vých od­vět­ví

V rámci akce se bude konat také ně­ko­lik fór prů­mys­lo­vých od­vět­ví s pa­ne­lo­vý­mi dis­ku­ze­mi s vý­znač­ný­mi lídry z ob­las­ti au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu a pne­u­ma­tik, che­mic­ké­ho prů­mys­lu, de­kar­bo­ni­za­ce a no­vých ener­ge­tic­kých tech­no­lo­gií, po­tra­vin a ná­po­jů, bi­o­tech­no­lo­gií, ko­vo­děl­né­ho prů­mys­lu, těžby a ce­men­tu, OEM, ropy a plynu, elektři­ny a ener­gie a vody a od­pad­ních vod.

Webi­ná­ře o pro­duk­tech a tech­no­lo­gi­ích

Vir­tu­ál­ní se­mi­ná­ře se za­mě­ří na to, jak mohou nej­no­věj­ší pro­duk­ty, tech­no­lo­gie, ře­še­ní a služ­by po­zved­nout pro­vo­zy, aby splňovaly ná­ro­ky vý­rob­ní­ho pro­stře­dí. Více než 15 webi­ná­řů bude zpří­stup­ně­no na vy­žá­dá­ní.

Vir­tu­ál­ní ná­vštěv­ní­ci po­zna­jí hod­no­tu a sílu od­bor­né­ho po­ten­ci­á­lu IT/OT Roc­kwellu a opro­ti dří­vějš­ku budou mít více pří­le­ži­tos­tí spo­jit se s ino­vač­ní­mi ex­per­ty, vý­kon­ný­mi pra­cov­ní­ky spo­leč­nos­ti, před­ní­mi ex­per­ty a ko­le­gy z oboru.

Na akci Au­to­mati­on Fair, Per­specti­ves a PSUG se mů­že­te re­gis­tro­vat na events.rockwellautomation.com.

 


Mohlo by vás zajímat: