Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Přes 1000 českých škol dostane zdarma 3D tiskárny

Středa, 03 Listopad 2021 19:07

Tags: 3D tiskárny | Josef Průša | Prusa Research | Školy

Prusa Detsky-den-2145Více než tisíc čes­kých škol, kniho­ven a krouž­ků se už při­hlá­si­lo do pro­gra­mu, který před rokem spus­ti­la firma Prusa Re­search čes­ké­ho pod­ni­ka­te­le a in­ves­to­ra Jo­se­fa Průši. V rámci akce na­zva­né Průša pro školy mohou všech­ny tu­zem­ské vzdě­lá­va­cí in­sti­tu­ce za­žá­dat o 3D tis­kár­nu zdar­ma. Pod­mín­kou pro zís­ká­ní tis­kár­ny zdar­ma je vy­tvo­řit v tří­mě­síč­ní lhůtě zá­bav­ný nebo vzdě­lá­va­cí obsah spo­je­ný s 3D tis­kem.

Při­hlá­še­ní čle­no­vé mají plnou pod­po­ru přímo od Prusa Re­search v po­do­bě pre­zenč­ních ško­le­ní po celé re­pub­li­ce a on­li­ne kurzů a ná­vo­dů. Pro­gram je tedy ur­če­ný i pro na­pros­té za­čá­teč­ní­ky v ob­las­ti 3D tisku.

Josef Průša věří, že 3D tis­kár­ny na­jdou uplat­ně­ní v růz­ných před­mě­tech, zda­le­ka nejen v těch tech­nic­kých. Žáci a stu­den­ti se naučí re­a­li­zo­vat své pro­jek­ty od pr­vot­ní­ho ná­pa­du až k fi­nál­ní­mu vý­sled­ku. U 3D tisku je je­di­ným li­mi­tem před­sta­vi­vost. Prusa Re­search se tak cel­ko­vě snaží pod­po­řit po­zi­tiv­ní vztah k tech­no­lo­giím a zvý­šit počet lidí, kteří si zvolí práci s nimi jako svou bu­dou­cí ka­ri­é­ru.

Pro­gram byl spuš­těn loni na pod­zim a na­vzdo­ry slo­ži­té epi­de­mi­o­lo­gic­ké si­tu­a­ci se or­ga­ni­zá­to­rům po­da­ři­lo pro­ško­lit přes 700 zá­stup­ců při­hlá­še­ných škol, které ná­sled­ně ob­dr­že­ly svou 3D tis­kár­nu. Dal­ších zhru­ba 300 škol na ab­sol­vo­vá­ní ško­le­ní ještě čeká. Pro­gram je při­tom stále ote­vřen pro nové zá­jem­ce. Hlá­sit se mohou ma­teř­ské a zá­klad­ní školy, střed­ní školy a uči­liš­tě, vy­so­ké školy a uni­ver­zi­ty, ale i knihov­ny nebo různé zá­jmo­vé krouž­ky, které pra­cu­jí s dětmi a mlá­de­ží.

Ho­to­vé pro­jek­ty jsou po schvá­le­ní ze stra­ny týmu Průša pro školy na­hra­né do on­li­ne da­ta­bá­ze, kde jsou k dis­po­zi­ci všem dal­ším při­hlá­še­ným čle­nům, kteří je pak mohou vy­u­ží­vat při výuce. Dosud svoje pro­jek­ty ode­vzda­lo na 160 při­hlá­še­ných škol.
I mimo rámec akce Průša pro školy se 3D tis­kár­ny Ori­gi­nal Prusa běžně vy­u­ží­va­jí ve ško­lách po celém světě. Najít je lze i v pres­tiž­ních vzdě­lá­va­cích in­sti­tu­cích jako jsou MIT, Ox­ford, Stan­ford, Cambridge, Harvard, Cal­tech, ETH Zu­rich, Ge­or­gia Tech a mnoha dal­ších. Podle údajů Prusa Re­search se ce­lo­svě­to­vě pro­da­lo do škol přes 15 tisíc 3D tis­ká­ren Ori­gi­nal Prusa.

Další in­for­ma­ce a při­hla­šo­va­cí for­mu­lář pro nové zá­jem­ce je možné najít na ad­re­se proskoly.prusa3d.cz.

 


Mohlo by vás zajímat: