Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

PTC představuje Digital Performance Management

Středa, 03 Listopad 2021 22:01

Tags: DPM | PTC | Thin­gWorx

PTC ThingWorx-2145Na konci října ozná­mi­la PTC oka­mži­tou do­stup­nost no­vé­ho ře­še­ní Thin­gWorx Di­gi­tal Per­for­man­ce Ma­nage­ment (DPM), první na­bíd­ky svého druhu, která před­sta­vu­je vý­znam­ný po­krok ve schop­nos­ti vý­rob­ních spo­leč­nos­tí zvy­šo­vat efek­ti­vi­tu. DPM po­sky­tu­je pře­hled o vý­ko­nu a umožňuje ře­še­ní pro­blé­mů v re­ál­ném čase v uza­vře­né smyč­ce.

Po­sky­tu­je jeden uni­ver­zál­ní po­hled na výkon, který je vy­já­d­řen sro­zu­mi­tel­nou ob­chod­ní me­t­ri­kou: po­čtem hodin. Tato me­t­ri­ka je snad­no po­cho­pi­tel­ná pro pra­cov­ní­ky v první linii, ma­na­že­ry i ve­dou­cí pra­cov­ní­ky a po­sky­tu­je zá­klad pro ře­še­ní v pod­ni­ko­vém mě­řít­ku. DPM pod­po­ru­je od­po­věd­nost za in­ves­ti­ce tím, že ově­řu­je vý­sled­ky trans­for­mač­ních in­ves­tic po­mo­cí vý­rob­ních dat v re­ál­ném čase a snad­no vy­po­či­ta­tel­ných fi­nanč­ních zlep­še­ní.
Po­mo­cí DPM mohou spo­leč­nos­ti iden­ti­fi­ko­vat správ­né vý­kon­nost­ní pro­blémy a zvý­šit tak efek­ti­vi­tu, umož­nit pra­cov­ní­kům v první linii při­jí­mat oprav­ná opat­ře­ní, zís­kat pře­hled o úz­kých mís­tech, hlav­ních pří­či­nách a nej­kri­tič­těj­ších ob­las­tech, na které je třeba se za­mě­řit při zlep­šo­vá­ní, měřit vý­sled­ky po­mo­cí vý­kon­nost­ních dat a za­jis­tit, aby opat­ře­ní vedla k po­ža­do­va­ným vý­sled­kům, a do­sáh­nout rych­lé­ho do­sa­že­ní hod­no­ty a roz­sa­hu s prv­ní­mi vý­sled­ky již za 90 dní.


Mohlo by vás zajímat: