Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aplikační centrum 3D tisku na MSV 2021 v Brně

Pondělí, 08 Listopad 2021 23:47

Tags: 3D tisk | 3Dwiser | Aditivní výroba | Aplikační centrum | Brno | MSV 2021

aplikacni-centrum-3d-tisku-msv-2021-2146Ex­po­zi­ci Apli­kač­ní­ho cen­t­ra 3D tisku – se spe­ci­a­lis­ty z týmu 3Dwi­ser při­pra­ve­ný­mi řešit po­tře­by vaší vý­ro­by – letos na­jde­te v pa­vi­lo­nu F, kam se pro rok 2021 pře­stě­ho­va­ly 3D tech­no­lo­gie z his­to­ric­ké­ho pa­vi­lo­nu A. Za­vá­dí­te či roz­ši­řu­je­te 3D tisk ve vý­vo­ji a vý­ro­bě? Ne­ví­te, která tech­no­lo­gie či ma­te­ri­ál budou pro vaše zá­mě­ry op­ti­mál­ní? Přijď­te se po­ra­dit za spe­ci­a­lis­ty na adi­tiv­ní vý­ro­bu do ex­po­zi­ce Apli­kač­ní­ho cen­t­ra 3D tisku spo­leč­nos­ti 3Dwi­ser na MDV v Brně.

Díky 3D tisku do­sta­ne­te své pro­duk­ty dříve do vý­ro­by i na trh. In­ves­ti­ce do 3D tis­ká­ren se při­tom i v Česku vra­ce­jí během jed­no­tek týdnů či mě­sí­ců, jak po­tvr­zu­jí sami zá­kaz­ní­ci z prů­mys­lu a vý­ro­by. S na­sa­ze­ním adi­tiv­ní vý­ro­by už spe­ci­a­lis­té spo­leč­nos­ti 3Dwi­ser úspěš­ně po­moh­li stov­kám čes­kých firem a pro­fe­si­o­ná­lů. Rádi po­mů­žou také vám, va­še­mu týmu, vaší firmě. Po celou dobu stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu máte mož­nost kon­zul­to­vat s nimi své pro­jek­ty, ať už jde o vý­tis­ky z běž­ných i nej­o­dol­něj­ších ter­mo­plas­tů, kom­po­zi­tů se spo­ji­tým kar­bo­no­vým vlák­nem, z prys­ky­řic i kovů.

Více informací najdete na 3dwiser.com.


Mohlo by vás zajímat: