Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Josef Průša otevře dveře PrusaLab nadějným startupům

Čtvrtek, 11 Listopad 2021 12:52

Tags: 3D tisk | Josef Průša | PrusaLab | Startupy | Udržitelnost

PrusaLab LB 1608-2146Svě­to­vě úspěš­ný pod­ni­ka­tel v ob­las­ti troj­roz­měr­né­ho tisku Josef Průša opět roz­jíž­dí ak­ce­le­rač­ní pro­gram pro mladé firmy za­mě­řu­jí­cí se na vývoj ino­va­tiv­ních pro­duk­tů. Po dobu šesti mě­sí­ců jim po­skyt­ne ne­o­me­ze­ný pří­stup do zá­ze­mí hi-tech dílny v praž­ských Ho­le­šo­vi­cích, tech­no­lo­gic­ké po­ra­den­ství i fi­nanč­ní pod­po­ru v hod­no­tě až sta­ti­sí­ců korun dle po­třeb pro­jek­tu. Je­di­neč­nou před­nos­tí pro­gra­mu je jeho za­mě­ře­ní na hard­wa­ro­vý vývoj.

Nápad jsou v Prusa­Lab schop­ni po­su­nout z ná­kre­su až do fáze funkč­ní­ho pro­to­ty­pu, který ote­ví­rá pro­jek­tům cestu k dal­ším in­ves­ti­cím, nebo rov­nou k vý­ro­bě. Kromě obec­né výzvy letos navíc ote­ví­ra­jí spe­ci­ál­ní ka­te­go­rii pro pro­jek­ty, které se vě­nu­jí té­ma­tu udr­ži­tel­nos­ti.

Pro­gram je ote­vřen pro­duk­to­vým pro­jek­tům s ko­merč­ním zá­mě­rem, které jsou již ve fázi os­t­ré­ho vý­vo­je, ale i těm ve fázi pou­hé­ho ná­pa­du.
Z vý­bě­ro­vé­ho kola, které je nyní ote­vře­no do 12. pro­sin­ce pak bude vy­brá­no ně­ko­lik pro­jek­tů, se kte­rý­mi se Josef Průša po­dě­lí o pro­sto­ry, stro­je, tech­no­lo­gic­ké ex­per­ty i stra­te­gic­ké kon­tak­ty. Vedle fi­nan­cí na zho­to­ve­ní pro­to­ty­pu se pro­jek­ty mohou po úspěš­ném ab­sol­vo­vá­ní ak­ce­le­rá­to­ru uchá­zet o další in­ves­ti­ce.

Za­čát­kem roku již pro­bě­hl pi­lot­ní roč­ník ak­ce­le­rá­to­ru, do kte­ré­ho se příhlá­si­lo 92 týmů. Ví­těz­ný­mi pro­jek­ty se staly Va­nil­la Ro­bo­tics To­má­še Kriv­dy a Jana Sed­láč­ka, vy­ví­je­jí­cí au­to­nomní do­náš­ko­vé ro­bo­ty, a ul­tra­leh­ká cyk­lis­tic­ká sedla vy­ro­be­ná s vy­u­ži­tím 3D tisku pod znač­kou Po­sed­la od Mar­ti­na Řípy a Ji­ří­ho Du­žá­ra. Sou­čas­ně s nimi pak byl for­mou umě­lec­ké­ho gran­tu pod­po­řen i pro­jekt elek­tro­mag­ne­tic­ké­ho zr­ca­dla od vý­tvar­ní­ka Kryš­to­fa Brůhy.

Au­to­nomní pře­prav­ní ro­bo­ti od Va­nil­la Ro­bo­tics by se díky účas­ti v ak­ce­le­rá­to­ru mohly na praž­ských uli­cích ob­je­vit již v příš­tím roce. Tech­no­lo­gic­ké zá­ze­mí Prusa­la­bu umož­ni­lo tes­to­vat různé va­ri­an­ty ro­bo­tů da­le­ko rych­le­ji a lev­ně­ji než před­tím. Pů­vod­ně ví­ken­do­vý ko­ní­ček se tak pře­ta­vil v am­bi­ciózní pro­jekt, se kte­rým se dá hravě kon­ku­ro­vat svě­to­vým špič­kám v ob­las­ti au­to­nomních vo­zi­del.

PrusaLab LB 1479-Vanilla Robotics-2146

Úspěch slaví i Mar­tin Řípa a Jiří Dužár ze startu­pu Po­sed­la. Je­jich lo­kál­ně vy­rá­bě­ná cyk­lis­tic­ká sedla na míru zís­ka­la od Jo­se­fa Průši další in­ves­ti­ci v hod­no­tě 15 mi­li­o­nů korun. Prů­mys­lo­vý 3D tisk hraje ve vý­vo­ji a ná­sled­ně pro­duk­ci klí­čo­vou roli. Spo­je­ní s Prusa­la­bem tak ote­vře­lo cestu nejen k zís­ká­ní dlou­ho­do­bých part­ne­rů, ale i uni­kát­ní­ho know-how. Firma v sou­čas­nos­ti při­pra­vu­je první mo­de­ly, které budou na český trh uve­de­ny na jaře 2022.

PrusaLab LB 1453-Posedlo-2146

 


Mohlo by vás zajímat: