Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Návrh P&ID ještě lepší – M4 P&ID FX verze 7.1

Neděle, 14 Listopad 2021 00:24

Tags: CAD Schröer | P&ID | Pro­jek­to­vá­ní | Soft­wa­re | Verze 7.1

CAD Schroer-m4-pid-fx-gallery-01-2146Nová verze 7.1 soft­wa­ru M4 P&ID FX spo­leč­nos­ti CAD Schroer na­bí­zí ještě více funk­cí zvy­šu­jí­cích pro­duk­ti­vi­tu pro ještě lepší návrh P&ID (stroj­ně tech­no­lo­gic­kých sché­mat). Se soft­warem M4 P&ID FX zís­ká­va­jí firmy snad­no po­u­ži­tel­ný soft­ware P&ID za ro­zum­nou cenu a k tomu kom­plex­ní sadu funk­cí P&ID. Nej­no­věj­ší funk­ce této verze za­jiš­ťu­jí, že návrh P&ID lze pro­vá­dět efek­tiv­ně­ji a v mno­hem vyšší kva­li­tě.

Ještě rychlejší návrh P&ID

Aby bylo pro­jek­to­vá­ní P&ID ještě pro­duk­tiv­něj­ší, byla v nové verzi M4 P&ID FX vě­no­vá­na zvlášt­ní po­zor­nost rych­los­ti pro­jek­to­vá­ní. Často je třeba ko­pí­ro­vat části stá­va­jí­cích ná­vrhů do no­vých pro­jek­tů. Nová verze umožňuje ještě rych­lej­ší opa­ko­va­né po­u­ži­tí dat stá­va­jí­cích ná­vrhů, pro­to­že M4 P&ID FX nyní au­to­ma­tic­ky pře­čís­lu­je zko­pí­ro­va­né sym­bo­ly tak, aby vy­ho­vo­va­ly no­vé­mu pro­jek­tu. Pro časté opa­ko­va­né po­u­ži­tí lze celé ob­las­ti exis­tu­jí­cích ná­vrhů ulo­žit do ka­ta­lo­gu jako opa­ko­va­ně po­u­ži­tel­né sku­pi­ny. A díky vy­lep­še­né­mu vy­hle­dá­vá­ní v ka­ta­lo­gu lze jed­not­li­vé sku­pi­ny a sym­bo­ly ještě rych­le­ji najít a umís­tit do ná­vr­hu. Čas ušet­ře­ný touto novou funk­cí při­ná­ší uži­va­te­li vyšší pro­duk­ti­vi­tu při kaž­do­den­ních úko­lech pro­jek­to­vá­ní.

Větší flexibilita vykazování

Jed­nou z bez­kon­ku­renč­ních výhod M4 P&ID FX je jeho roz­sáh­lá kon­fi­gu­ro­va­tel­ná mož­nost re­por­to­vá­ní. Ta umožňuje ge­ne­ro­vat se­zna­my dílů stisk­nu­tím tla­čít­ka v kte­ré­ko­li fázi pro­ce­su ná­vr­hu. Nová verze nyní při­chá­zí s ještě více mož­nost­mi kon­fi­gu­ra­ce se­zna­mů dílů a dal­ších typů vý­ka­zů podle spe­ci­fic­kých po­ža­dav­ků uži­va­te­lů.

P&ID symboly s ještě více možnostmi

V nové verzi při­by­ly nové mož­nos­ti v ob­las­ti P&ID sym­bo­lů. Vůle pro umís­tě­ní sym­bo­lů lze kon­fi­gu­ro­vat ještě snad­ně­ji, aby byla za­jiš­tě­na op­ti­mál­ní či­tel­nost P&ID. Kromě toho lze nyní přímo z ovlá­da­cí­ho pa­ne­lu de­fi­no­vat vý­straž­né sig­ná­ly pro sym­bo­ly pří­stro­jů, které se pak au­to­ma­tic­ky zob­ra­zu­jí jako texty vedle sym­bo­lů. Tato funk­ce dále roz­ši­řu­je stá­va­jí­cí mož­nos­ti fle­xi­bil­ní sprá­vy atri­bu­tů. Tato vy­lep­še­ní také zjed­no­du­šu­jí návrh pro­ce­sů po­mo­cí M4 P&ID FX a za­jiš­ťu­jí ještě vyšší pro­duk­ti­vi­tu.

Vyzkoušejte M4 P&ID FX zdarma >>


Mohlo by vás zajímat: