Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Prusa Research kupuje českou firmu Trilab

Středa, 17 Listopad 2021 01:28

Tags: 3D tiskárny | Akvizice | Prusa Research | Trilab

Prusa Research-IMG 1179-3-2146Prusa Re­search ex­pan­du­je do dal­ších ob­las­tí trhu s 3D tis­kár­na­mi. Koupí 80 % po­dí­lu v české firmě Tri­lab, která se za­bý­vá vý­vo­jem a vý­ro­bou 3D tis­ká­ren ur­če­ných pře­de­vším pro pod­ni­ko­vou sféru. Hod­no­ta akvi­zi­ce ne­by­la zve­řej­ně­na. Obě firmy tento týden pre­zen­tu­jí své pro­duk­ty na ve­letr­hu Form­next ve Frank­fur­tu nad Mo­ha­nem. Firma čes­ké­ho pod­ni­ka­te­le a in­ves­to­ra Jo­se­fa Průši in­ves­tu­je do další české firmy, která se za­bý­vá vý­vo­jem a vý­ro­bou 3D tis­ká­ren.

Do krá­lo­vé­hra­dec­ké spo­leč­nos­ti Tri­lab, kte­rou v roce 2016 za­lo­ži­li Voj­těch Tam­bor a Mi­chal Boháč, vstu­pu­je Prusa Re­search jako stra­te­gic­ký in­ves­tor s 80% po­dí­lem. Oba za­kla­da­te­lé, i všich­ni ostat­ní čle­no­vé týmu Tri­la­bu, ve firmě zů­stá­va­jí a budou ji na­dá­le roz­ví­jet pod sa­mo­stat­nou znač­kou Tri­lab – A Prusa Re­search Com­pa­ny.

Stej­ně jako v pří­pa­dě akvi­zi­ce firmy Fu­tur3D z roku 2018, i nyní Prusa Re­search ná­ku­pem roz­ší­ří svůj tech­no­lo­gic­ký záběr o další typ 3D tis­ká­ren. Ten­to­krát ale ne­bu­de vý­sled­kem nový stroj pod znač­kou Ori­gi­nal Prusa. Tri­lab vy­rá­bí kva­lit­ní tis­kár­ny pro pod­ni­ko­vou sféru a má v téhle ob­las­ti velmi dobré jméno. Tis­kár­ny Ori­gi­nal Prusa jsou his­to­ric­ky ur­če­né hlav­ně do­má­cím uži­va­te­lům, jsou open-sour­ce a te­nhle pří­stup může být v ob­las­ti vel­ké­ho prů­mys­lu li­mi­tu­jí­cí.

Podle Mi­cha­la Bo­há­če, ře­di­te­le Tri­la­bu, si za­čát­kem le­toš­ní­ho roku v Tri­la­bu uvě­do­mi­li, že pokud chtě­jí roz­ší­řit své pů­so­be­ní na další trhy a zrych­lit tak tempo růstu, po­tře­bu­jí stra­te­gic­ké­ho part­ne­ra. A po ně­ko­li­ka mě­sí­cích jed­ná­ní s mnoha za­hra­nič­ní­mi fir­ma­mi na­ko­nec do­spě­li k tro­chu pře­kva­pi­vé­mu zá­vě­ru – že nej­vět­ší smysl dává spo­jit se s čes­kou fir­mou Prusa Re­search.

Firma Tri­lab vy­ví­jí a vy­rá­bí tis­kár­ny po­sta­ve­né na tak­zva­né delta ki­ne­ma­ti­ce. U kar­téz­ské kon­struk­ce tis­ká­ren Prusa se tis­ko­vá pod­lož­ka po­hy­bu­je ze­pře­du-do­za­du a tis­ko­vá hlava nad ní jezdí po svis­lých a vo­do­rov­ných osách. Pohyb tis­ko­vé hlavy u stro­jů od Tri­la­bu je opro­ti tomu řízen po­mo­cí tro­ji­ce ramen uspo­řá­da­ných do tvaru troj­ú­hel­ní­ku. Díky to­mu­to ře­še­ní je ex­tru­der lehčí, což vede k vyš­ším rych­los­tem tisku při za­cho­vá­ní vy­so­ké přes­nos­ti a kva­li­ty.

Vlaj­ko­vá loď Tri­la­bu, 3D tis­kár­na AzteQ In­dustrial, je vy­ba­ve­na ak­tiv­ně vy­hří­va­nou tis­ko­vou ko­mo­rou, má vy­mě­ni­tel­né tis­ko­vé hlavy i tis­ko­vé pláty a umožňuje vzdá­le­nou sprá­vu. Zvlád­ne vy­tisk­nout ob­jem­né, až 40 cm vy­so­ké ob­jek­ty a pod­po­ru­je po­kro­či­lé ma­te­ri­á­ly s vy­so­kou me­cha­nic­kou i che­mic­kou odol­nos­tí jako ABS, ASA, ny­lo­ny, po­ly­kar­bo­ná­ty a další nově na­stu­pu­jí­cí odol­né ma­te­ri­á­ly a kom­po­zi­ty.

Právě v této ob­las­ti vzni­ká jedna z mož­ných sy­ner­gií obou firem. Po­kro­či­lé ma­te­ri­á­ly, které Průša vy­ví­jí pod znač­kou Prusa­ment, se k tis­kár­nám Tri­lab per­fekt­ně hodí a do bu­douc­na na­bí­zí skvě­lé mož­nos­ti roz­vo­je.

Obě firmy budou ale spo­lu­pra­co­vat i v dal­ších ob­las­tech. Sdí­let hod­la­jí vý­vo­jář­ské, ob­chod­ní i mar­ke­tingo­vé zku­še­nos­ti. Tri­lab má ob­chod­ní part­ne­ry nejen v ze­mích EU, ale i v Ja­pon­sku, Iz­ra­e­li, Ka­na­dě nebo Aus­trá­lii a je­jich ob­chod­ní zku­še­nos­ti jsou úplné jiné u Prusa Re­search.

Pro Prusa Re­search je akvi­zi­ce Tri­la­bu dal­ším kro­kem smě­rem k roz­ší­ře­ní na­bíd­ky pro firmy. Na vý­sta­vě EXPO v Du­ba­ji od října před­vá­dí pro­to­typ plně au­to­ma­ti­zo­va­né 3D tis­ko­vé farmy Prusa Pro AFS, kte­rou by v roce 2022 chtě­la začít na­bí­zet ko­merč­ně.

Pre­zen­ta­ce Prusa Re­search a Tri­lab Group na ve­letr­hu Form­next na­jdou ná­vštěv­ní­ci v hale 12.1 pod čísly A127 a G108.


Mohlo by vás zajímat: