Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

On-line Altair konference Don’t be late to simulate

Čtvrtek, 25 Listopad 2021 00:49

Altair Dont be late-2147Pokud uva­žu­je­te o prv­ním za­ve­de­ní si­mu­la­ce, po­u­ží­vá­te ve­sta­vě­né si­mu­lač­ní CAD ná­stro­je, ale na­rá­ží­te na pro­blémy s rych­los­tí a přes­nos­tí, nebo chce­te po­kro­čit k mul­ti­fy­zi­kál­ním ana­lý­zám, zú­čast­ně­te se této vir­tu­ál­ní akce 30. lis­to­pa­du 2021 ve 14:00 hodin. Vir­tu­ál­ní se­tká­ní za­hr­nu­je pre­zen­ta­ce a worksho­py a mohlo by být mi­mo­řád­ně cen­ným pře­de­vším pro váš kon­strukč­ní tým.

Vice info

 

 

Sle­duj­te no­vin­ky na strán­kách Advan­ced En­gi­nee­ring nebo Al­tair a v pří­pa­dě do­ta­zů ne­vá­hej­te Advan­ced En­gi­nee­ring kon­tak­to­vat.